เปิดแผนธุรกิจ Orbit Digital บริษัทร่วมทุนระหว่าง OR และ Bluebik ทำอะไรร่วมกันบ้าง ? | Techsauce

เปิดแผนธุรกิจ Orbit Digital บริษัทร่วมทุนระหว่าง OR และ Bluebik ทำอะไรร่วมกันบ้าง ?

ออร์บิท ดิจิทัล ( Orbit Digital ) บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด ที่ถือหุ้น 100% โดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กับ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ที่ปรึกษาชั้นนำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน โดย OR มีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 40 และ BBIK ร้อยละ 60 เผยแผนผลักดันให้ OR ก้าวสู่การเป็นผู้นำ Digital Mobility & Lifestyle ผ่าน 3 โครงการดิจิทัลขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูล หวังสร้างรายได้และการเติบโตแบบไร้ขีดจำกัด

Orbit Digital

คุณวิศน สุนทราจารย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การมี Digital Capabilities และ Digital Asset เป็นสิ่งสำคัญมากในการขับเคลื่อนองค์กร ออร์บิท ดิจิทัล จึงเป็นฟันเฟืองสำคัญสำหรับ OR ในการยกระดับขีดความสามารถด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง Digital Platform เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งต่อยอดทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านพันธกิจ 3 ประการ คือ การสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน การใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างธุรกิจใหม่ และการบ่มเพาะองค์ความรู้และสร้างบุคลากรด้านนวัตกรรมจากภายในองค์กร

การผลักดันโครงการต่าง ๆ ของ OR ผ่าน ออร์บิท ดิจิทัล จะเป็นการร่วมใช้ความเชี่ยวชาญของทั้ง OR ในด้านธุรกิจ และ ความเชี่ยวชาญของ BBIK ในด้านกลยุทธ์ และนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อร่วมกันสร้าง Digital Platform ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างไร้ขีดจำกัด

คุณราชสุดา รังสิยากูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการ Orion และกรรมการ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด กล่าวว่า ออร์บิท ดิจิทัล จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา และบริหารจัดการดิจิทัลแพลตฟอร์มของ OR ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ OR สามารถก้าวไปสู่จุดหมายของการเป็นผู้นำด้าน Digital Mobility & Lifestyle และมี Digital Platform ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งภายใน ปี 2565 จะมีการเปิดตัว Digital Platform ที่จะเป็นการเชื่อมต่อผู้บริโภค และบริการต่างๆของ OR และพันธมิตร ภายใน 1 แอปพลิเคชัน (All in 1 Application) โดยจะเน้นการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อพัฒนา Feature ที่หลากหลายทั้งในฝั่งของ Mobility และ Lifestyle ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของลูกค้าในทุกรูปแบบควบคู่ไปกับการเติบโตร่วมกับพันธมิตร

คุณปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด ระบุว่า ออร์บิท ดิจิทัล ได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการด้านดิจิทัลของ OR โดยแบ่งแนวทางการทำงานออกเป็น 3 ระยะ ซึ่งประกอบด้วย ระยะที่ 1 การจัดตั้งและพัฒนาทีมงาน ระยะที่ 2 การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มและเซอร์วิสต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และระยะที่ 3 การทำ Data Monetization โดยในปี 2565 ออร์บิท ดิจิทัล มีแผนพัฒนา 3 โครงการสำคัญ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการทำงานระยะที่ 2 ได้แก่ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ Loyalty Management System โครงการพัฒนา All in one Application และโครงการเชื่อมต่อระบบต่างๆ ระหว่าง OR และพันธมิตรธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ และสามารถเริ่มใช้งานระบบทั้งหมดได้อย่างเป็นรูปธรรมในปีหน้า โดยรายละเอียดโครงการดังกล่าวมีดังนี้ 

  • โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ Loyalty Management System การพัฒนาและปรับปรุงระบบสมาชิกสำหรับลูกค้าของ OR ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก Blue Card และสมาชิกของพันธมิตรธุรกิจ ให้สามารถเชื่อมต่อและนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบประสบการณ์ด้านดิจิทัลให้กับลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จาก OR ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมและทำการแลกคะแนนหรือของรางวัลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม OR และ ออร์บิท ดิจิทัลตั้งเป้าให้การพัฒนาและปรับปรุงระบบในครั้งนี้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริการผ่านระบบสารสนเทศ และเพื่อให้ระบบสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบใหม่ๆ กับพันธมิตรธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าและสมาชิก Blue Card ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น และสามารถรองรับปริมาณธุรกรรมและจำนวนสมาชิก Blue Card ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตเนื่องจากไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากำลังเปลี่ยนไปอีกด้วย 
  • โครงการพัฒนา All in one Application การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยแนวคิดที่รวมทุกไลฟ์สไตล์ไว้ในแอปฯ เดียว ถือเป็น One Stop Solutions ที่จะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันและช่วยให้ชีวิตผู้ใช้งาน ง่ายและสะดวกสบายขึ้น รวมทั้งสร้างประสบการณ์ได้อย่าง Personalization โดยแอปพลิเคชันนี้จะรวบรวมและเชื่อมต่อกับพันธมิตรในปัจจุบันและอนาคตของ OR ถือเป็นการสร้าง Synergy และเติบโตไปพร้อมๆ กัน
  • โครงการเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ ระหว่าง OR และพันธมิตรธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม เชื่อมต่อระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มของธุรกิจ OR และพันธมิตรโดยการผนวกสินค้าและบริการ รวมถึงระบบงานแบ็คออฟฟิศให้เข้าไปอยู่ภายใต้ OR Digital Platform อาทิ EV Station App ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการตั้งแต่การวางแผนการเดินทาง แสดงตำแหน่งของสถานีชาร์จไฟฟ้า การจองคิวชาร์จล่วงหน้า รวมถึงระบบการชำระเงินออนไลน์ และ LINE  Official Account เพื่อสร้างประสบการการณ์ในการเข้ามาใช้บริการแบบไร้รอยต่อให้กับลูกค้า และต่อยอดทางธุรกิจให้กับ OR และพันธมิตรเพิ่มมากขึ้น

โดยในส่วนของการทำ Data Monetization ออร์บิท ดิจิทัลคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2568 โดยจะมีการสร้าง Business Model ขึ้นมาใหม่ระหว่าง ออร์บิท ดิจิทัลและ OR  เพื่อรองรับการสร้างรายได้ในระยะยาวจากการทำ Data Monetization ภายใต้กรอบการดำเนินงานในระยะที่ 3 นี้ ออร์บิท ดิจิทัลยังคงเป็นผู้พัฒนาและดูแลโครงการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นบนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มในอนาคตให้กับ OR เพื่อรองรับแผนการดำเนินงานของ OR  ภายใต้วิสัยทัศน์ “Empowering All Toward Inclusive Growth” ที่ต้องการสร้างโอกาสทุกการเติบโตร่วมกันอีกด้วย

 “ออร์บิท ดิจิทัลเป็นผู้พัฒนาและผลักดันโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและเทคโนโลยีของ OR ทั้งหมดเพื่อปูทางให้ OR เป็นผู้นำด้าน Digital Mobility & Lifestyle ชั้นนำของประเทศ ซึ่งเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ของทีมงานที่ทำงานร่วมกันระหว่างออร์บิท ดิจิทัล และบลูบิคจะสามารถยกระดับขีดความสามารถในการเติบโตและต่อยอดการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของบุคลากรจะทำให้โครงการดิจิทัลของ OR สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยภายใต้แผนพัฒนาดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้กับออร์บิท ดิจิทัล ไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาทต่อปี” คุณปกรณ์ กล่าว

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมขยายทีมงานคนรุ่นใหม่สายไอทีเพื่อเร่งเสริมขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้กับ OR  ซึ่งคาดว่าจะมีบุคลากรรวมกว่า 100 ตำแหน่ง โดยปัจจุบันยังมีการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นนิสิต นักศึกษาจบใหม่ กลุ่มคนทำงาน หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา โดยสาขาที่เปิดรับจะมีตั้งแต่สายงานพัฒนา อาทิ Software Engineer, Business Analyst, UX/UI Designer, Technical Lead, Software Tester, IT Project Manager, System Analyst, Solution Architect, และ Infrastructure Engineer สายงาน Digital Product Management อาทิ Product Manager, Product Owner, และ Product Strategist

คุณพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวปิดท้ายว่า ความร่วมมือในการจัดตั้งบริษัท ออร์บิท ดิจิทัล ระหว่าง OR และบลูบิคในครั้งนี้ ถือเป็นการเติมเต็มความสำเร็จของทั้งสององค์กร และเชื่อมั่นว่า OR จะสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลและสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันและก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน Digital Mobility & Lifestyle ได้ในที่สุด ในขณะที่บลูบิคเองจะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

ถึงเวลาปรับพอร์ตเชิงรุก! Deloitte ชี้การควบรวมธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ decarbonization จะเพิ่มสูงขึ้น พร้อมปรับกลยุทธ์การขายกิจการ/ทรัพย์สินตาม ESG

บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก Deloitte เผยถึงเวลาองค์กรธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกเร่งปรับทิศทางการลงทุน รับความตึงครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และแรงกดดันจากกฎระเบียบด้านประสิทธิภาพของเงินทุนที่เปลี...

Responsive image

Lululemon โดนฟ้อง ฐาน Greenwashing บอกรักษ์โลก แต่ปล่อยมลพิษมากกว่าเดิม

Lululemon ถูกยื่นฟ้องข้อหาฟอกเขียว (Greenwashing) หลอกลวงให้ผู้บริโภคเชื่อว่าแบรนด์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในขณะที่บริษัทปล่อยแก๊สเรือนกระจกเพิ่มขึ้น...

Responsive image

คนไทยแก่ก่อนรวย เสี่ยงรายได้ไม่พอรายจ่ายหลังเกษียณ จากผลสำรวจ SCB EIC

สังคมไทยกำลังเผชิญความไม่พร้อมหลังวัยเกษียณ โดย 42% ของครัวเรือนมีรายได้ต่ำและต้องพึ่งพารายได้นอกครัวเรือน ส่งผลให้กันชนทางการเงินต่ำและเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคต...