มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา โดยเผยรายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารในสายธนาคาร การเงิน ,อดีตผู้บริหารปตท. , ผู้บริหาร SCG เป็นต้น

โดยมีรายละเอียดดังนี้ เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑(๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

นายกรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปในี้ ให้เป็นคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

  1. นายทศพร ศิริสัมพันธ์             ประธานที่ปรึกษา
  2. นายไกรฤทธิ์ อุขกานนท์ชัย      ที่ปรึกษา
  3. นายประสัณห์ เชื้อพานิช      ที่ปรึกษา
  4. นายปิติ ตัณฑเกษม       ที่ปรึกษา
  5. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร       ที่ปรึกษา
  6. นายรุ่งโรจ รังสีโยภาส       ที่ปรึกษา
  7. วิรไท สันติประภพ       ที่ปรึกษา
  8. นายสมคิด จิรานันตรัตน์       ที่ปรึกษา
  9. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   เลขานุการ

ในส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอ และให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยให้เบิกจ่ายจากสำน้ักงานเศรษฐกิจการคลัง

RELATED ARTICLE

Responsive image

ย้อนดูสิงคโปร์เริ่มใช้ GovTech ในกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจตราประชาชน

ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา นอกจากจะมีข่าวว่า SenseTime จากจีนกลายเป็น Startup ด้าน AI ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลก จากเงินลงทุน Series C ของ Alibaba มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สห...

Responsive image

ไฟเขียว! หน่วยงานราชยกเลิกการใช้กระดาษ เตรียมออกเอกสารระบบดิจิทัล

หลังจากหลายหน่วยงานภาครัฐมีการยกเลิกการใช้บัตรประชาชน ล่าสุดมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หน่วยงานยกเลิกการออกเอกสารด้วยกระดาษ พร้อมดำเนินงานผ่านระบบดิจิทัลและระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Servi...

Responsive image

ผู้บริหาร Alibaba เข้าพบรองนายกฯ สมคิด คาดได้ข้อสรุปเรื่อง Digital Hub สิ้นเดือนมีนาคมนี้

Head of Globalization Leadership Group และผู้บริหารจาก Alibaba เข้าพบ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ และนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คาดได...