ปตท. Go Green ต่อเนื่อง ลงทุนเพิ่มในธุรกิจไฟฟ้า ทุ่มเงิน 2.2 หมื่นล้าน เก็บหุ้น GPSC จาก Thaioil | Techsauce

ปตท. Go Green ต่อเนื่อง ลงทุนเพิ่มในธุรกิจไฟฟ้า ทุ่มเงิน 2.2 หมื่นล้าน เก็บหุ้น GPSC จาก Thaioil

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ PTT Go Green ต่อเนื่อง โดยได้มีการแจ้งให้ทราบว่าที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้าของ ปตท. (แผนการปรับโครงสร้างฯ) 

ปตท. Go Green ต่อเนื่อง ลงทุนเพิ่มในธุรกิจไฟฟ้า ทุ่มเงิน 2.2 หมื่นล้าน เก็บหุ้น GPSC จาก Thaioil

เก็บหุ้น GPSC จาก Thaioil เป็นจํานวน 304,098,630 หุ้น

โดย ปตท. และ/หรือ บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จํากัด (SMH) (บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด) จะเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC) จาก บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) (TOP) เป็นจํานวน 304,098,630 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.78 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC (“หุ้นที่ซื้อ ขาย”) ในราคารวมทั้งสิ้นประมาณ 22,351 ล้านบาท 

ซึ่งเป็นราคาก่อนหักเงินปันผลของ GPSC ที่จะจ่ายหลัง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และก่อนการดําเนินการโอนหุ้น ซึ่งหาก GPSC มีการประกาศจ่ายเงินปันผลและ กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ก่อนการซื้อขายหุ้นของ GPSC จะ เสร็จสิ้นลง มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนดังกล่าว จะถูกปรับลดลงเป็นจํานวนเท่ากับเงินปันผลจ่ายของ GPSC สําหรับหุ้นที่ซื้อขาย (“ธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ”) 

คาดจะลงนามสัญญาได้ภายใน เม.ย.65

ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้ ปตท. SMH และ TOP อยู่ระหว่างเจรจาและจัดทําสัญญาซื้อขาย หุ้น GPSC (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาดังกล่าวได้ภายในเดือน เมษายน 2565 โดยการเข้าซื้อหุ้น GPSC ข้างต้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นได้สําเร็จ เสร็จสิ้น โดยเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวรวมถึงการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ของ TOP

แผนการปรับโครงสร้างครั้งนี้เป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าของ ปตท. ผ่านบริษัท Flagship ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท โดยปัจจุบัน ปตท. และ SMM. ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 44.45 และ TOP ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 20.78 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด โดยภายหลังธุรกรรม การปรับโครงสร้างฯ ดังกล่าว ปตท. และ SMH จะถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 55.23 และ TOP จะถือ หุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด อย่างไรก็ดี เนื่องจากการได้มา

ของหุ้น GPSC ดังกล่าว ปตท. SMH และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้แก่ TOP และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (“GC) ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นใน GPSC ที่ร้อยละ 75.23 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยจะไม่มีผล ต่อการเปลี่ยนแปลงอํานาจควบคุมกิจการของ ปตท. ใน GPSC

ทั้งนี้ ธุรกรรมการปรับโครงสร้างดังกล่าว ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งขนาดของรายการไม่ เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจด ทะเบียน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 แต่เป็นการรายงานเพื่อ ความโปร่งใสและสอดคล้องกันภายในกลุ่ม ปตท.

RELATED ARTICLE

Responsive image

MQDC จัด Immersive Event The Forestias Story & Beyond พร้อมเปิดตัว 'Happitat' จุดหมายใหม่เชื่อมโลกจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกัน

MQDC จัดงานอัปเดตความคืบหน้าโครงการ Theme Project 'The Forestias' เตรียมความพร้อม เพื่อเริ่มเปิดปีหน้า หลังพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และผืนป่ามามากกว่า 4 ปี...

Responsive image

ปฏิวัติวงการครีเอเตอร์! All-New Adobe Express พร้อม Firefly ให้ครีเอเตอร์และแบรนด์ ออกแบบ-แชร์คอนเทนต์ได้โดดเด่นกว่าเดิม

ปฏิวัติวงการครีเอเตอร์! All-New Adobe Express พร้อม Firefly ให้ครีเอเตอร์ และแบรนด์ ออกแบบและแชร์คอนเทนต์ได้โดดเด่นกว่าเดิม...

Responsive image

SMEs ท่องเที่ยวไทยจะเดินหน้าต่ออย่างไร เมื่อการแข่งขันในยุคใหม่ต้องอาศัยเทคโนโลยี

ETDA ชวน Service Provider ร่วมแก้ปัญหา SMEs ท่องเที่ยว จัดกิจกรรม “HACK for GROWTH” ภายใต้แนวคิด Make a Chance to Grow Together” ร่วมแข่งขันประชันไอเดีย นำเสนอนวัตกรรม โซลูชัน เพื...