SABUY อัดฉีดงบ 1.89 พันล้านบาท ลงทุนใน TSR-DOU7 หวังสร้าง Ecosystem ขยายสินค้า-ให้บริการ | Techsauce /* */ /* */

SABUY อัดฉีดงบ 1.89 พันล้านบาท ลงทุนใน TSR-DOU7 หวังสร้าง Ecosystem ขยายสินค้า-ให้บริการ

SABUY ทุ่มงบ 1.89 พันล้านบาท ซื้อหุ้น 24.90% ใน TSR และถือหุ้น 40% ใน DOU7 โดยชำระเป็นหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 67,639,640 หุ้นในราคาหุ้นละ 28 บาท ให้กลุ่ม "แจ้งอยู่-COM7" หวังขยายการลงทุนในธุรกิจที่เสริมสร้างกับ Ecosystem ของกลุ่มบริษัท เพื่อขยายสินค้าและให้บริการ การเข้าถึงลูกค้า การเพิ่มพันธมิตร

SABUY อัดฉีดงบ 1.89 พันล้านบาท ลงทุนใน TSR-DOU7 หวังสร้าง Ecosystem ขยายสินค้า-ให้บริการ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเข้าลงทุนการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ เพิ่มทุนในบริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด และการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จำกัด(DOU7) คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวม 1,893.91 ล้านบาท

โดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 136,900,000 หุ้น หรือคิดเป็น 24.90% ใน TSR จากคุณวีรวัฒน์ แจ้งอยู่, คุณสวิตา แจ้งอยู่, คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่, คุณเธียรวรรณี แจ้งอยู่ และบริษัท บริษัทเบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด (รวมเรียกว่า “กลุ่มแจ้งอยู่”) บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 533,910,000 บาทให้แก่กลุ่มแจ้งอยู่

ซึ่งการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,570,243 หุ้น หรือคิดเป็น 30% ในบริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้แบรนด์ “ผ่อนสบาย” ธุรกิจหลักคือการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการผ่อนชำระ และการให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและสินเชื่อทะเบียนรถ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 81,503,011 บาท

การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 20,000 หุ้น หรือคิดเป็น 40% ในบริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จำกัด(“DOU7”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการพื้นที่การพาณิชย์ให้กับบุคคลภายนอก จาก COM7 โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,360 บาท ล้านบาท COM7

ทั้งนี้ มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 67,639,640 หุ้น คิดเป็น 4.97% ของทุนชำระแล้ว ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 1,893,909,920 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 6 ราย ดังนี้

1.คุณวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ จำนวน 4,875,000 หุ้น คิดเป็น 0.36% ของทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน

2.คุณสวิตา แจ้งอยู่ จำนวน 3,064,285 หุ้น คิดเป็น 0.22% ของทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน

3.คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ จำนวน 3,064,285 หุ้น คิดเป็น 0.22 % ของทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน

4.คุณเธียรวรรณี แจ้งอยู่ จำนวน 3,064,285 หุ้น คิดเป็น 0.22% ของทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน

5.บริษัทเบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด จำนวน 5,000,357 หุ้น คิดเป็น 0.37% ของทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน

6.บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 จำนวน 48,571,428 หุ้น คิดเป็น 3.57 % ของทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน

โดยนักลงทุนรายที่ 1 – 4 เป็นบุคคลธรรมดา และนักรายลงทุนรายที่ 5 และ 6 เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์เหมาะสม หรือศักยภาพในการที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว หรือเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shareholder)

นักลงทุนทั้ง 6 รายไม่มีกำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้นจากการที่บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่บุคคลในวงจำกัด (Silent Period) แต่อย่างใด

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และสามารถเข้าลงทุนในบริษัทฯ TSR และ DOU7 โดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจที่เสริมสร้างกับ Ecosystem ของกลุ่มบริษัท เพื่อขยายสินค้าและให้บริการ การเข้าถึงลูกค้า การเพิ่มพันธมิตร ให้แก่กลุ่มบริษัทซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เข้าซื้อ TSR และ DOU7 ดังนั้นการออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่นักลงทุนจะทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการเข้าซื้อธุรกิจ มีเงินทุนที่เพียงพอในการเข้าทำธุรกรรมข้างต้น โดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ จะสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในตลาดเงิน

อ้างอิง efinancethai

RELATED ARTICLE

Responsive image

จีนพัฒนา AI ที่สามารถอ่านความคิด และประเมินความภักดี ของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ได้

มีรายงานว่ากลุ่มนักวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์เหอเฟยของจีนได้มีการพัฒนาระบบ AI ที่สามารถประเมินความภักดีของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ได้ โดยระบบ AI ดังกล่าวจะสามารถวิเคราะห์การแสดงออกทางสี...

Responsive image

i-Tail ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 660 ล้านหุ้น พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

i-Tail ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 660 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 22% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทพร้อมเข้าจดทะเบียนในตล...

Responsive image

Meitu อาจขาดทุนสูงถึง 52.3 ล้านเหรียญในครึ่งปีแรก หลังราคา BTC - ETH ที่ถือครองร่วงหนัก

บริษัทซอฟต์แวร์ที่จดทะเบียนในฮ่องกง Meitu (1357) หรือที่รู้จักกันในฐานะ Meitu แอพพลิเคชั่นของจีนที่โดดเด่นในเรื่องการตกแต่งใบหน้าด้วย AI มีแนวโน้มที่จะสูญเสีย 274.9 ล้านหยวนเป็น 34...