ครม.เห็นชอบแก้ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนุนตั้งบริษัท Startup ในไทย | Techsauce

ครม.เห็นชอบแก้ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนุนตั้งบริษัท Startup ในไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างจำนวน 2 ฉบับจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุเป็นไปเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งบริษัท Startup ในไทย รวมไปถึงลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของ Startup ในไทยอีกด้วย

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 2 ฉบับจากกระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ได้แก่

 1. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 2. ร่าง พ.ร.บ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ

โดยให้เหตุผลในการเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวว่าเป็นไปเพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะที่เป็นวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup

"ที่ผ่านมากฎหมายเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งบริษัท Startup ทำให้คนที่มีไอเดียหนีไปจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์กันหมด" นายณัฐพรกล่าว

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ มีดังนี้

 1. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยแก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทจำกัดดำเนินการได้ในประเด็นหุ้นกู้แปลงสภาพ, การทยอยให้หุ้น (Vesting), สิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด (ESOP) และหุ้นบุริมสิทธิ มีสาระสำคัญคือ
  1. แก้ไขเพิ่มเติมให้มีข้อยกเว้นสำหรับบริษัทจำกัดสามารถชี้ชวนให้ประชาชนซื้อหุ้นโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  2. แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นสามารถชำระเงินค่าหุ้นโดยหักหนี้กับบริษัทได้ ใน 2 กรณี คือ 1) กรณีทำตามมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกรณีเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 2) กรณีบริษัทปรับโครงสร้างหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
  3. แก้ไขเพิ่มเติมให้บุริมสิทธิในหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้และแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้
  4. แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทเป็นเจ้าของถือหุ้นตนเองได้ในกรณีซื้อหุ้นคืนตามมติพิเศษของผู้ถือหุ้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  5. แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทสามารถเสนอหุ้นให้กับผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทหรือเจ้าหนี้ของบริษัทได้โดยไม่ต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนได้
  6. แก้ไขเพิ่มเติมให้มีข้อยกเว้นให้บริษัทจำกัดสามารถออกหุ้นกู้ได้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 2. ร่าง พ.ร.บ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เป็นการแก้ไขความผิดและบทกำหนดโทษในส่วนของการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

โดยหลังจากนี้ร่างหลักการดังกล่าวจะส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

ที่มา: รัฐบาลไทย, ประชาชาติธุรกิจ และ ฐานเศรษฐกิจ

RELATED ARTICLE

Responsive image

แนวโน้มบทสรุป The Great Layoff 2022 เตรียมรับคลื่น Layoff ลูกใหญ่ต่อเนื่องถึงสิ้นปี

ความกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งทะยานในขณะเดียวกันที่เศรษฐกิจส่อแววถดถอย และคลื่น Layoff ลูกใหญ่จนถึงสิ้นปี Techsauce ชวนผู้อ่านร่วมวิเคราะห์ถึงฉากทัศน์และแนวโน้มของบทสรุปปรากฏก...

Responsive image

Tim Cook ไม่สนใจใน Metaverse เผย AR ต่างหากที่จะกำหนดอนาคต

Tim Cook เผยความคิดเห็นระหว่างทัวร์ยุโรปเมื่อไปเยือนสหราชอาณาจักรและเยอรมนีในพิธีรับปริญญาของ University of Naples Federico II เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ใน Q&A Session ว่าไม่สนใจใน Metav...

Responsive image

Twitter เพิ่มฟีเจอร์วิดิโอขนาดสั้นตาม TikTok

Twitter เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท social media ที่เพิ่มฟีเจอร์วิดีโอขนาดสั้นแบบ Tiktok...