สรุปกรณี กลุ่ม CP ปรับโครงสร้างธุรกิจ โอนกิจการ Lotus’s อยู่ภายใต้ความดูแลของ MAKRO | Techsauce

สรุปกรณี กลุ่ม CP ปรับโครงสร้างธุรกิจ โอนกิจการ Lotus’s อยู่ภายใต้ความดูแลของ MAKRO

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ CPF มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้  

CP

- เห็นชอบให้มีการโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด  หรือ  CPRH (ถือหุ้นใน Lotus’s ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ CPF ถือหุ้นอยู่ 20% ผ่านบริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จํากัด หรือ CPM ให้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) หรือ MAKRO ซึ่งมีมูลค่ารวม 43,589,814,450 บาท 

-สำหรับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH ให้แก่ MAKRO โดย MAKRO จะออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ CPRH ในจํานวนไม่เกิน 5,010,323,500 หุ้น  ในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นการชําระค่าตอบแทน

-กล่าวคือ เป็นการรวม MAKRO กับ CPRH  ด้วยการแลกหุ้นกัน โดยที่ทาง MAKRO จะเพิ่มทุนเข้า มาไม่เกิน 5,010,323,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 43.50 บาท เพื่อแลกหุ้นกับทาง CPRH ให้ได้  Lotus’s  เข้าไปอยู่ในความดูแลของ MAKRO เอง 

-เมื่อการโอนกิจการข้างต้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว CPRH จะปิดบริษัทไป โดยที่สินทรัพย์ทั้งหมดของ CPRH รวมถึงหุ้นใน MAKRO ที่แลกมาก่อนหน้านี้ก็จะโอนให้กับผู้ถือหุ้นของ CPRH  ตามสัดส่วน ซึ่งจะมีทั้ง CPALL CPM และ CPH 

(**ผู้อ่านสามารถดูผังข้างต้นประกอบ เพื่อความเข้าใจในโครงสร้างธุรกิจของ CPF มากขึ้น)

-จากการโอนกิจการข้างต้นเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วนั้นจะเชื่อมโยงมาถึง CPH และ CPM ที่จะเข้าถือหุ้น MAKRO ทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยทั้ง 2 บริษัทจะต้องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) ของ MAKRO ร่วมกัน ในราคาหุ้นละ 13.50 บาท

- โดย  CPM จะรับซื้อหุ้นสามัญใน MAKRO เป็นสัดส่วน 1 ใน 3 และ CPH จะรับซื้อหุ้นสามัญใน MAKRO ในสัดส่วน2 ใน 3ของจํานวนหุ้นที่มีผู้ตอบรับคําเสนอซื้อในการทําคําเสนอ ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน MAKRO (จํานวนหุ้นสูงสุดที่ CPM ต้องรับซื้อไม่เกิน 110,699,500 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 43.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,815,428,250 บาท ) และส่วนที่เหลือก็จะเป็นของ CPH

-ต่อมา เมื่อการโอนกิจการ  และTender Offer เสร็จสมบูรณ์แล้ว MAKRO จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ประชาชนทั่วไป (Public Offering :PO ) จํานวนไม่เกิน 181,600,000 หุ้น ในสัดส่วนไม่เกิน 1.85 % ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MAKRO ภายหลังการโอนกิจการ ในสัดส่วนไม่เกิน  1.63 % ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MAKRO ภายหลัง PO ของ MAKRO เสร็จสิ้น 

-ดังนั้น โดยสรุปแล้ว  MAKRO จะมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 6,372,323,500 หุ้น แบ่งเป็น ออกให้ CPRH เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการโอนกิจการ ไม่เกิน 5,010,323,500 หุ้น และออกเป็น PO เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ไม่เกิน 1,362,000,000 หุ้น

**  อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการข้างต้น เป็นการปรับโครงสร้างภายในและปรับโครงสร้างทางธุรกิจของ CPF

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการโอนกิจการ MAKRO และ Lotus’s

-ส่งเสริมกลยุทธ์และความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในระยะยาว จากการได้รับประโยชน์จากการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ MAKRO และ CPALL เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค อันดับ 1 ในระดับภูมิภาคเอเชีย (ไม่นับรวมญี่ปุ่น) 

-รับรู้ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการควบรวมของ MAKRO และ CPRD ทั้งจากการผสานจุดเด่นในแง่มุมต่าง ๆ ของ MAKRO และกลุ่มโลตัสส์ อาทิ ความครอบคลุมของรูปแบบร้านค้า และ การขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจในระดับภูมิภาค รวมถึงรับรู้ผลประโยชน์ทางอ้อมจากการลงทุนของบริษัทฯ ใน CPALL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MAKRO 

-เพิ่มโอกาสการขายสินค้าของบริษัทฯ ในร้านค้าของ MAKRO และกลุ่มโลตัสส์ จากกลยุทธ์ของทั้งสอง บริษัทที่มุ่งเน้นที่จะจำหน่ายอาหารสดที่มีคุณภาพในร้านค้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น 

-เพิ่มสภาพคล่องของเงินลงทุนของบริษัทฯ จากเงินลงทุนในหุ้นของ CPRD (ผ่านการถือหุ้นใน CPRH) ที่ไม่มีสภาพคล่อง และไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเป็นเงิน ลงทุนในหุ้นของ MAKRO ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีสภาพคล่องในการซื้อขาย

-ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันกับบริษัทอีคอมเมิร์ซ หรือบริษัทเทคโนโลยีระดับสากลต่าง ๆ ที่เข้ามาแข่งขันใน ประเทศไทยได้ โดยสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ อย่างยิ่งพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค พร้อมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในทุกภาคส่วน โดยการปรับโครงสร้างภายในและการปรับโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ทั้งหมดข้างต้น


**เนื้อหาข้างต้นเป็นเพียงการสรุปจากเอกสารที่ทาง CPF ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้อ่านสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดที่ได้ที่ SET

RELATED ARTICLE

Responsive image

นายกฯ ไฟเขียว ข้อเสนอสภาดิจิทัล อนุมัติ พ.ร.ฎ. ยกเว้น "ภาษี Capital Gain Tax 0%

Startup เตรียมเฮ นายกฯ ไฟเขียว ข้อเสนอ สภาดิจิทัล อนุมัติ พ.ร.ฎ. ยกเว้น "ภาษี Capital Gain Tax 0% มาตรการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในสตาร์ทอัพไทย"พลิกโฉมไทยสู่เทคฮับของภูมิภ...

Responsive image

Jack Dorsey ลุย Blockchain เต็มสูบ ประกาศเปลี่ยนชื่อ Square เป็น Block ขยายบทบาทมากกว่า Digital Payment

Jack Dorsey ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัท Square เป็น ‘Block’ ซึ่งเป็นสัญญาณของการขับเคลื่อนสู่ธุรกิจย่อยอื่นๆ เพิ่มเติม จากเดิมที่เป็นบริษัทด้านการเงิน แต่ยังคงใช้ชื่อหุ้นว่า SQ ตามเ...

Responsive image

Manchester City จับมือ Sony เตรียมพัฒนาสนามฟุตบอลบน Metaverse สร้างประสบการณ์ใหม่ให้แฟนบอล

Manchester City ทีมฟุตบอลจากอังกฤษ ประกาศจับมือเป็นพาร์ทเนอร์ระดับโลกกับ Sony เดินหน้าสร้างประสบการณ์ดิจิทัลแบบใหม่ให้แฟนบอล เตรียมพัฒนาโลกฟุตบอลบน Metaverse...