สรุปกรณี กลุ่ม CP ปรับโครงสร้างธุรกิจ โอนกิจการ Lotus’s อยู่ภายใต้ความดูแลของ MAKRO | Techsauce

สรุปกรณี กลุ่ม CP ปรับโครงสร้างธุรกิจ โอนกิจการ Lotus’s อยู่ภายใต้ความดูแลของ MAKRO

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ CPF มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้  

CP

- เห็นชอบให้มีการโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด  หรือ  CPRH (ถือหุ้นใน Lotus’s ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ CPF ถือหุ้นอยู่ 20% ผ่านบริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จํากัด หรือ CPM ให้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) หรือ MAKRO ซึ่งมีมูลค่ารวม 43,589,814,450 บาท 

-สำหรับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH ให้แก่ MAKRO โดย MAKRO จะออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ CPRH ในจํานวนไม่เกิน 5,010,323,500 หุ้น  ในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นการชําระค่าตอบแทน

-กล่าวคือ เป็นการรวม MAKRO กับ CPRH  ด้วยการแลกหุ้นกัน โดยที่ทาง MAKRO จะเพิ่มทุนเข้า มาไม่เกิน 5,010,323,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 43.50 บาท เพื่อแลกหุ้นกับทาง CPRH ให้ได้  Lotus’s  เข้าไปอยู่ในความดูแลของ MAKRO เอง 

-เมื่อการโอนกิจการข้างต้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว CPRH จะปิดบริษัทไป โดยที่สินทรัพย์ทั้งหมดของ CPRH รวมถึงหุ้นใน MAKRO ที่แลกมาก่อนหน้านี้ก็จะโอนให้กับผู้ถือหุ้นของ CPRH  ตามสัดส่วน ซึ่งจะมีทั้ง CPALL CPM และ CPH 

(**ผู้อ่านสามารถดูผังข้างต้นประกอบ เพื่อความเข้าใจในโครงสร้างธุรกิจของ CPF มากขึ้น)

-จากการโอนกิจการข้างต้นเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วนั้นจะเชื่อมโยงมาถึง CPH และ CPM ที่จะเข้าถือหุ้น MAKRO ทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยทั้ง 2 บริษัทจะต้องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) ของ MAKRO ร่วมกัน ในราคาหุ้นละ 13.50 บาท

- โดย  CPM จะรับซื้อหุ้นสามัญใน MAKRO เป็นสัดส่วน 1 ใน 3 และ CPH จะรับซื้อหุ้นสามัญใน MAKRO ในสัดส่วน2 ใน 3ของจํานวนหุ้นที่มีผู้ตอบรับคําเสนอซื้อในการทําคําเสนอ ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน MAKRO (จํานวนหุ้นสูงสุดที่ CPM ต้องรับซื้อไม่เกิน 110,699,500 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 43.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,815,428,250 บาท ) และส่วนที่เหลือก็จะเป็นของ CPH

-ต่อมา เมื่อการโอนกิจการ  และTender Offer เสร็จสมบูรณ์แล้ว MAKRO จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ประชาชนทั่วไป (Public Offering :PO ) จํานวนไม่เกิน 181,600,000 หุ้น ในสัดส่วนไม่เกิน 1.85 % ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MAKRO ภายหลังการโอนกิจการ ในสัดส่วนไม่เกิน  1.63 % ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MAKRO ภายหลัง PO ของ MAKRO เสร็จสิ้น 

-ดังนั้น โดยสรุปแล้ว  MAKRO จะมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 6,372,323,500 หุ้น แบ่งเป็น ออกให้ CPRH เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการโอนกิจการ ไม่เกิน 5,010,323,500 หุ้น และออกเป็น PO เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ไม่เกิน 1,362,000,000 หุ้น

**  อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการข้างต้น เป็นการปรับโครงสร้างภายในและปรับโครงสร้างทางธุรกิจของ CPF

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการโอนกิจการ MAKRO และ Lotus’s

-ส่งเสริมกลยุทธ์และความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในระยะยาว จากการได้รับประโยชน์จากการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ MAKRO และ CPALL เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค อันดับ 1 ในระดับภูมิภาคเอเชีย (ไม่นับรวมญี่ปุ่น) 

-รับรู้ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการควบรวมของ MAKRO และ CPRD ทั้งจากการผสานจุดเด่นในแง่มุมต่าง ๆ ของ MAKRO และกลุ่มโลตัสส์ อาทิ ความครอบคลุมของรูปแบบร้านค้า และ การขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจในระดับภูมิภาค รวมถึงรับรู้ผลประโยชน์ทางอ้อมจากการลงทุนของบริษัทฯ ใน CPALL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MAKRO 

-เพิ่มโอกาสการขายสินค้าของบริษัทฯ ในร้านค้าของ MAKRO และกลุ่มโลตัสส์ จากกลยุทธ์ของทั้งสอง บริษัทที่มุ่งเน้นที่จะจำหน่ายอาหารสดที่มีคุณภาพในร้านค้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น 

-เพิ่มสภาพคล่องของเงินลงทุนของบริษัทฯ จากเงินลงทุนในหุ้นของ CPRD (ผ่านการถือหุ้นใน CPRH) ที่ไม่มีสภาพคล่อง และไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเป็นเงิน ลงทุนในหุ้นของ MAKRO ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีสภาพคล่องในการซื้อขาย

-ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันกับบริษัทอีคอมเมิร์ซ หรือบริษัทเทคโนโลยีระดับสากลต่าง ๆ ที่เข้ามาแข่งขันใน ประเทศไทยได้ โดยสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ อย่างยิ่งพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค พร้อมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในทุกภาคส่วน โดยการปรับโครงสร้างภายในและการปรับโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ทั้งหมดข้างต้น


**เนื้อหาข้างต้นเป็นเพียงการสรุปจากเอกสารที่ทาง CPF ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้อ่านสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดที่ได้ที่ SET

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เศรษฐกิจอินเดียดีแค่ไหน ? ดูได้จากบ้าน 100 ล้านหลังขายหมดได้ใน 10 ปี

ปัจจุบันคนอินเดียมีรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นมาก จากการที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศร้อนแรงมียอดขายบ้านสูงสุดเป็นประวัติการณ์!...

Responsive image

ฟินแลนด์ ที่ 1 โลก ‘ชีวิตการทำงานดี’ ด้านไทยรั้งอันดับ 4 เอเชีย

จากการสำรวจวัยทำงานทั่วโลกกว่า 128,000 ใน 160 ประเทศ ประเทศที่คนวัยทำงานรู้สึว่าชีวิตด้านการงานของพวกเขาดีที่สุดคือ ฟินแลนด์ (83%) ตามมาด้วย เดนมาร์ก (77%) และ ไอซ์แลนด์ (76%)...

Responsive image

ภาพแท้ ไม่แพ้ AI ช่างภาพโดนริบรางวัล หลังส่งรูปจริง มาเอาชนะงานประกวดภาพจาก AI เจ้าตัวย้ำธรรมชาติยังคงเอาชนะเครื่องจักรได้

ช่างภาพคนหนึ่งถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลจากงานประกวดภาพถ่ายศิลปะ หลังจากภาพถ่ายจริงของเขาได้รางวัลที่ 3 และรางวัลขวัญใจมหาชนในการแข่งขันประเภทภาพที่สร้างจาก AI...