หอการค้า ร่วมกับ 40 CEO ระดมกำลังช่วยรัฐบาลจัดหาวัคซีนป้องกัน COVID-19 | Techsauce

หอการค้า ร่วมกับ 40 CEO ระดมกำลังช่วยรัฐบาลจัดหาวัคซีนป้องกัน COVID-19

เอกชนพร้อม ! หอการค้าไทยร่วมมือกับ 40 CEO จากทุกกลุ่มธุรกิจในไทย ช่วยกันระดมกำลัง วางแผนจัดหาวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพื่อช่วยเหลือรัฐบาล เร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน  

สรุปผลการประชุม แผนการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19ระหว่างคณะกรรมการหอการค้าไทยกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) 

1. ประชุม CEO ทุกบริษัทเห็นตรงกันว่าขณะนี้ประเทศไทยได้รับการฉีดวัคซีนไปเพียง 0.4% ของประชากรเท่านั้น ซึ่งถือว่าล่าช้ามากสำหรับการที่จะเปิดประเทศที่จะต้องฉีดให้ได้ถึง 70% ของประชากร โดยภาครัฐจำเป็นต้องจัดหาวัคซีนให้เพียงพอกับทุกคน ซึ่งภาคเอกชนพร้อมที่จะร่วมกันวางแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของภาคเอกชนและการจัดหาวัคซีนทางเลือกให้เพียงพอ เพื่อสนับสนุนให้สามารถเปิดประเทศได้รวดเร็ว

2. ตามแผนการจัดหาวัคซีนของภาครัฐที่กำลังจะได้วัคซีนล็อตใหญ่ ที่เริ่มเข้ามาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้ จะต้องมีการเตรียมตัว และวางแผนการกระจายวัคซีนให้มีประสิทธิภาพ ภาคเอกชนยินดีช่วยสนับสนุนภาครัฐในการกระจายวัคซีนที่ภาครัฐจัดซื้อมา ให้เกิดประสิทธิภาพและทั่วถึงมากที่สุด โดยจะเริ่มที่ กทม.ก่อน เพื่อเป็นตัวอย่างให้จังหวัดอื่น ๆ พร้อมสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในการเจรจาซื้อวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติม

3. หอการค้าไทยและภาคเอกชนตั้งเป้าหมายเพื่อสนับสนุนภาครัฐ ของพื้นที่กรุงเทพมหานครไว้ 4 ข้อ ดังนี้

  •  ภายในปี 2564 ต้องบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนในกรุงเทพฯ 70% 
  •  บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าของ กทม. ต้องได้รับการฉีดทั้งหมด 100% ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 
  • เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการฉีดวัคซีนส าหรับประชาชนทั่วไปในกรุงเทพฯ ต้องให้ได้อย่างน้อย 50,000 โดสต่อวัน โดยภาคเอกชนจะเข้ามาเสริมการทำงานของภาครัฐเพื่อให้ได้เป้าหมาย 
  • จัดทำรูปแบบมาตรฐาน หรือรูปแบบตัวอย่างของภาคเอกชนที่สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับจังหวัดอื่น ๆ ภายในสิ้นเดือนเมษายนน

4. จากที่ประชุมทางหอการค้าไทยได้แบ่งงานออกเป็น 4 ทีม เพื่อให้สามารถสนับสนุนภาครัฐได้เต็มที่ ดังนี้

TEAM A: Distribution and Logistics ทีมสนับสนุนการกระจายและฉีดวัคซีนช่วยสนับสนุน สถานที่ บุคลากร อาสาสมัคร และอุปกรณ์ IT เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ เครื่องอ่านบัตรประชาชน ให้ กทม. เพิ่มจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ซึ่งตอนนี้ได้มีการเตรียมและไปลงพื้นที่ส ารวจกับ กทม. แล้ว

  •  ในระยะแรกได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ ที่เอกชนจะนำร่องไว้ จ านวน 10 พื้นที่ เช่น กลุ่มเซ็นทรัล , SCG , เดอะมอลล์ , สยามพิวรรธน์ , เอเชียทีค , โลตัส , บิ๊กซี , ทรูดิจิตัลพาร์ค, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นต้น โดยจะสรุปกับ กทม.ภายใน วันที่ 27 เมษายนนี้ 
  •  ในระยะถัดไปจะมีการ ศึกษา และ หารือในการจัดทำหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ไปยังจุดต่าง ๆ รวมถึง ใช้พื้นที่ โรงงาน หรือนิคมอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่ฉีดวัคซีน ด้วย เพื่อลดการเคลื่อนย้ายของประชาชน โดยมีภาคเอกชนสนใจให้การสนับสนุนหลายแห่ง
  • ได้มีการจัดทำรูปแบบมาตรฐานของพื้นที่เอกชนร่วมกับกรุงเทพฯ สำหรับพื้นที่ ที่รองรับการฉีดได้ทั้ง 2,000คน ต่อวันและ 1,000 คน ต่อวัน เพื่อให้เป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดหรือพื้นที่อื่นๆ 

ซึ่งทีมงานนี้ได้มีการมอบหมายให้ คุณญนน์ โภคทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น และ กรรมการบริหารหอการค้าไทย เป็น หัวหน้าทีมในการประสาน ต่อไป

TEAM B: Communication ทีมการสื่อสาร เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและมาฉีดวัคซีนในสถานที่ที่พร้อม เพราะปัจจุบันหลายคนยังไม่เข้าใจเรื่องการฉีดวัคซีน หลายคนไม่ยอมฉีด ดังนั้น ต้องทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ภาครัฐจะทำระบบ “หมอพร้อม” เสร็จสิ้นในเดือนนี้ ซึ่งจะสามารถระบุสถานที่ต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน 

การจัดคิวการฉีดที่ไม่หนาแน่น หรือลำดับการฉีดที่เหมาะสม โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายบริษัท อาสาเป็นทีมงาน ทั้ง Google, LINE, Facebook, VGI, Unilever, TRUE, Lotus, Nestle, Kao, BJC, TCP โดยทีมงานนี้ ได้ให้ Mr.Robert Candelino(Chief Executive Officer) บจก. ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง เป็นหัวหน้าทีมงาน

TEAM C: IT Operation ทีมเทคโนโลยีและระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการลงทะเบียน ขั้นตอนในการฉีดที่รวดเร็ว และมีระบบการติดตามตัว พร้อมสามารถออกใบรับรองการฉีดวัคซีนได้ โดยมีหลายบริษัท นำทีมโดย IBM เข้ามาสำรวจและปรับปรุงกระบวนการ ร่วมกับ หอการค้าไทย ในการลงพื้นที่กับ ทีมของ กรุงเทพมหานคร โดยจะจัดทำข้อเสนอในการนำเทคโนโลยีมาช่วย โดยทีมงานนี้ ได้ คุณปฐมา จันทรักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.ไอบีเอ็ม ประเทศไทย (IBM) เป็นหัวหน้าทีมงาน

TEAM D: Extra Vaccine procurement ทีมจัด หาวัคซีนเพิ่มเติม ร่วมกับภาครัฐและเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน โดยจะไปสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติม เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล และทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้เร็วมากขึ้น ทีมงานนี้ นำทีมโดย คุณกลินท์ สารสิน ประธานอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพานิชย์นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 

  •  ในที่ประชุม ภาคเอกชนประเมินว่ายังต้องการวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติมอีก 30 ล้านโดส เพื่อให้ครอบคลุม 70% ของประชากรทั้งประเทศ จากที่ปัจจุบันภาครัฐจัดหามาได้ 63 ล้านโด๊ส
  •  ซึ่งวัคซีนทางเลือก ที่หารือกันนั้น ได้แก่ 1 ประเทศสหรัฐอเมริกา วัคซีน Johnson & Johnson, Moderna และ Pfizer 2. ประเทศจีน วัคซีน Sinopharm และ CanSino Biologics 3. ประเทศอินเดีย วัคซีน COVAXIN จากบริษัท Bharat Biotech และ 4 ประเทศรัสเซีย วัคซีน Sputnik V 
  •  โดยจากการประชุม ภาคเอกชนยินดีที่จะจ่ายค่าวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทรวมแล้วเกือบ 1 ล้านราย (จากการสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนเมื่อเดือน มีนาคม 2564) เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับรัฐบาล

5. CEO ทุกท่านพร้อมที่จะช่วยภาครัฐ ทั้งการกระจายวัคซีนที่ภาครัฐจัดซื้อมาให้เกิดประสิทธิภาพและทั่วถึงมากที่สุด และพร้อมสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในการเจรจาซื้อวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติม ซึ่งหอการค้าไทยพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการ Connect the dots เพื่อฟื้นเศรษฐกิจไทย โดยที่คนไทยทุกคน ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะทำให้ประเทศไทยฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปได้แน่นอน


RELATED ARTICLE

Responsive image

นายกฯ ไฟเขียวข้อเสนอสภาดิจิทัลฯ ปลดล็อค Capital Gain tax สรรพากรรับลูก ใช้จริงใน 3 เดือน เสริมแกร่ง 5,000 สตาร์ทอัพในปีนี้

นายกฯ ไฟเขียวข้อเสนอสภาดิจิทัลฯ ปลดล็อค Capital Gain tax สรรพากรรับลูก ใช้จริงใน 3 เดือน เสริมแกร่ง 5,000 สตาร์ทอัพในปีนี้...

Responsive image

vmware เผย 7 เทรนด์ Cyber Security ปี 2022 ที่องค์กรและผู้บริโภคไม่ควรละเลย

vmware คาดการณ์ว่าภายในปี 2568 อาชญากรรมทางไซเบอร์จะทำให้ทั่วโลกสูญเงินราว 10.5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี พร้อมรวบรวม 7 มุมมองผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้าน Security รวมถึงแนวโน้มการโจมตี...

Responsive image

จองคิวจดทะเบียนที่ดินออนไลน์ ทำอย่างไร ? เปิดขั้นตอนการใช้งาน e-QLands

จะดีกว่าไหม ? หากมีแอปพลิเคชั่นที่สามารถจองคิวจดทะเบียนออนไลน์ และรังวัดที่ดินแบบออนไลน์ ง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้ว โดยที่ไม่ต้อง Walk in เปิดขั้นตอนการใช้งาน 'e-QLands' แอปฯจองคิวจดทะ...