คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 9 ท่าน ทั้งตำแหน่งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวม 9 คน ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ดังนี้  

  1. นางอรรชกา สีบุญเรือง - ประธานกรรมการ
  2. นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 
  3. นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  4. นายสราวุธ เบญจกุล - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ 
  5. นายอนุชิต อนุชิตานุกูล - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  6. นายกนิษฐ์ สารสิน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์  
  7. นางสาวช่อผกา วิริยานนท์ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์
  8. นายเฉลิมรัฐ นาควิเชียร - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ หรือตัวแทน Startup
  9. นายยรรยง เต็งอำนวย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

RELATED ARTICLE

Responsive image

เกาหลีใต้ ตั้งงบประมาณขนาด "3.5 ล้านล้านวอน" เพื่อสนับสนุน Startups

เกาหลีใต้กำลังจัดตั้งกองทุนขนาด 3.5 ล้านล้านวอน (2.9 พันล้าน USD หรือราวๆ หนึ่งแสนสองพันหกร้อยล้านบาท) เพื่อสนับสนุน startups และบริษัทในกลุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็น gro...

Responsive image

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดตัวพร้อมเพย์สนับสนุนระบบการชำระเงิน Any ID

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือที่หลายคนรู้จักกันดีในนามแบงค์ชาติ เปิดตัวบริการและรับโอนเงินแบบใหม่ ชื่อ พร้อมเพย์ หรือ PromptPay เป็นบริการที่ภาคธนาคารร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนโครงก...

Responsive image

Tech Startup Club Hackathon เพาะเมล็ดพันธุ์สตาร์ทอัพรุ่นใหม่สร้างสรรค์เทคโนโลยี Smart Living

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หนึ่งใน Tech Startup Club ภายใต้โครงการ Digital Startupจัดกิจกรรมพิเศษในการร่วมปลุ...