คณะรัฐมนตรีประกาศแต่งตั้ง 9 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | Techsauce

คณะรัฐมนตรีประกาศแต่งตั้ง 9 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 9 ท่าน ทั้งตำแหน่งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวม 9 คน ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ดังนี้  

  1. นางอรรชกา สีบุญเรือง - ประธานกรรมการ
  2. นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 
  3. นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  4. นายสราวุธ เบญจกุล - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ 
  5. นายอนุชิต อนุชิตานุกูล - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  6. นายกนิษฐ์ สารสิน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์  
  7. นางสาวช่อผกา วิริยานนท์ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์
  8. นายเฉลิมรัฐ นาควิเชียร - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ หรือตัวแทน Startup
  9. นายยรรยง เต็งอำนวย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

RELATED ARTICLE

Responsive image

ปตท.สผ. จัดตั้ง 4 บริษัทย่อย รองรับธุรกิจเทคโนโลยี มุ่งเน้น AI ในปิโตรเลียม การเกษตร สุขภาพ

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARV บริษัทย่อยด้านธุรกิจเทคโนโลยีของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท...

Responsive image

กลุ่ม ปตท. เตรียมทุ่มเงินกว่า 5.5 แสนล้านบาท ดันไทยเป็นศูนย์กลางรถ EV ของอาเซียน ภายในปี 2030

ปตท. รัฐวิสาหกิจพลังงานรายใหญ่ของไทยเตรียมพิจารณาลงทุนกว่า 5.5 แสนล้านบาทในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะดำเนินกา...

Responsive image

ทัพผู้บริหารยานแม่ SCBx ใครดูแลบริษัทอะไรบ้าง ?

ข้อมูลผู้บริหารและบริษัทที่อยู่ภายใต้ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ( SCBX )...