คณะรัฐมนตรีประกาศแต่งตั้ง 9 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | Techsauce

คณะรัฐมนตรีประกาศแต่งตั้ง 9 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 9 ท่าน ทั้งตำแหน่งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวม 9 คน ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ดังนี้  

  1. นางอรรชกา สีบุญเรือง - ประธานกรรมการ
  2. นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 
  3. นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  4. นายสราวุธ เบญจกุล - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ 
  5. นายอนุชิต อนุชิตานุกูล - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  6. นายกนิษฐ์ สารสิน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์  
  7. นางสาวช่อผกา วิริยานนท์ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์
  8. นายเฉลิมรัฐ นาควิเชียร - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ หรือตัวแทน Startup
  9. นายยรรยง เต็งอำนวย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

RELATED ARTICLE

Responsive image

Happy Fresh บอกลาประเทศไทย ประกาศ ปิดตัวอย่างเป็นทางการ หลังให้บริการคนไทยยาวนาน 7 ปี

Happy Fresh แพลตฟอร์มซุปเปอร์มาเก็ตออนไลน์ ประกาศยุติการดำเนินการ เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ เนื่องด้วยผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ หลังให้บริการในพื้นที่กว่า 7 ปี...

Responsive image

SDGs คืออะไร Startup จะร่วมขับเคลื่อนอย่างไร

SDGs หรือ Sustainable Development Goals (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) เป็นกรอบการพัฒนาของโลกเพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน...

Responsive image

Huawei เตรียมผลิต Chip ของตนเอง ผนึกกำลังโรงงานรายย่อย เสริมสร้างสายการผลิตในประเทศ

Huawei Technologies วางแผนที่จะผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ของตัวเองให้สำเร็จภายในปีนี้ โดยจะผนึกกำลังร่วมกันกับผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ถูกขึ้นบัญชีดำโดยสหรัฐอเมริกา รวมถึงบริษัทผู้ผลิ...