คณะรัฐมนตรีประกาศแต่งตั้ง 9 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | Techsauce

คณะรัฐมนตรีประกาศแต่งตั้ง 9 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 9 ท่าน ทั้งตำแหน่งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวม 9 คน ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ดังนี้  

  1. นางอรรชกา สีบุญเรือง - ประธานกรรมการ
  2. นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 
  3. นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  4. นายสราวุธ เบญจกุล - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ 
  5. นายอนุชิต อนุชิตานุกูล - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  6. นายกนิษฐ์ สารสิน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์  
  7. นางสาวช่อผกา วิริยานนท์ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์
  8. นายเฉลิมรัฐ นาควิเชียร - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ หรือตัวแทน Startup
  9. นายยรรยง เต็งอำนวย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

RELATED ARTICLE

Responsive image

Foodpanda เตรียมปลดพนักงาน

Foodpanda เตรียมปลดพนักงานอีกครั้ง มุ่งลีนองค์กร เพิ่มความคล่องตัว ท่ามกลางข่าวบริษัทแม่เตรียมขายกิจการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...

Responsive image

SCB 10X ลงทุนใน AI21 Labs ผู้บุกเบิกด้าน Generative AI ในรอบ Series C

SCB 10X ลงทุนใน AI21 Labs ผู้บุกเบิกด้าน Generative AI ในรอบ Series C...

Responsive image

22 กันยา 66 จูงจักรยานขึ้นรถไฟฟ้า BTS MRT ฟรี เช็คเงื่อนไขได้ที่นี่

ชาวรักษ์โลกและสายปั่นจักรยานห้ามพลาด วันที่ 22 กันยายน 2566 นี้ กทม.จัดแคมเปญ #BangkokCarFree2023 ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ให้นั่งรถไฟฟ้า BTS MRT ฟรี...