Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN EDTA

คณะรัฐมนตรีประกาศแต่งตั้ง 9 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เผยรายชื่อคณะกรรมการธุรกรรมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์...

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มโอกาสทางการแข่งขันของธุรกิจ

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-TAX Invoice คือหนึ่งในช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการออกใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนที่เป็นกระดาษแบบเดิม ทำให้การออกใบกำบภ...