WHA Group ยกระดับบริษัทเทค สู่ ’ต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว' | Techsauce

WHA Group ยกระดับบริษัทเทค สู่ ’ต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว'

จากที่ได้ไปสำรวจศูนย์ควบคุมส่วนกลาง (Unified Operation Center: UOC) ของ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป (WHA Group) ต่อด้วยการเดินทางไปดูการบริหารจัดการภายในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 ช่วยให้คณะสื่อมวลชนเห็นและเข้าใจหลักการบริหารจัดการสาธารณูปโภคอย่างยั่งยืนในนิคมอุตสาหกรรมภายใต้ WHA Group และชุมชนโดยรอบ ว่าดำเนินการตามหลัก เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

WHA Group บริษัทเทคที่มุ่งสู่ 'ต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว'

WHA Group

WHA Group เปิด 'ต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว' ให้คณะสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการสาธารณูปโภคอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจาก

  • การบริหารจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย พร้อมต่อยอดอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยระบบกรีนโลจิสติกส์ (Green Logistics) ด้วยการให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศรายแรกของไทย 
  • การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ (SMART ECO Industrial Estates)  
  • การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อม ตลอดจนการใช้พลังงานและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของทุกคนทั้งชุมชน สังคม และประเทศ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

WHA Group

คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่า นิคมอุตสาหกรรมสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน ในรูปแบบของเครือข่ายที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีการดูแลทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ด้วยแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การวางนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล การสร้างจิตสำนึกร่วมกันในเรื่องความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการขยายขอบเขตให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยสนับสนุนให้คู่ค้า พันธมิตร และลูกค้าให้ปรับปรุงยกระดับกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย จนถึงวันนี้ เราสามารถบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการใช้พลังงานหมุนเวียน การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระบบนิเวศของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ตามหลักการ Circular Economy” 

WHA Groupคุณไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อธิบายการบริหารจัดด้านสาธารณูปโภค ทั้งเรื่องน้ำ ไฟฟ้า ขยะ, การใช้ EV ลดการปล่อยคาร์บอนในระบบ e-Logistics ฯลฯ ที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าด้านนวัตกรรมของบริษัท

WHA Groupคุณอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อธิบายข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบน Dashboard ภายใน UOC ไม่ว่าจะเป็น การตรวจวัดสภาพอากาศและค่าฝุ่นภายในนิคมฯ, การใช้ IoT ควบคุมการจราจร, การใช้ AI และ ML ตรวจสอบความผิดปกติของระบบไฟฟ้า, การเก็บ Data มาบริหารจัดการน้ำเสีย ฯลฯ

WHA Groupภายใน WHA Mega Logistics Center อาคาร B อาคารแห่งแรกของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ที่ได้การรับรองมาตรฐาน LEED Gold เวอร์ชั่น 4.1 Building Design and Construction (V4.1 BD+C)

WHA Mega Logistics Center อาคาร B เป็นคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ตั้งอยู่บนถนนเทพารักษ์ กม. 21 จังหวัดสมุทรปราการ การออกแบบและพัฒนาภายใต้หลักการอาคารสีเขียว เพื่อควบคุมตั้งแต่การใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน จนถึงการจัดการของเสีย สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) ความเป็นผู้นำด้านการออกแบบที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดโดยสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council)  ครอบคลุมตั้งแต่ด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคุณภาพของอากาศและสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้อาคาร ซึ่งถือเป็นการช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมคลังสินค้าของไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

หลักการบริหารจัดการสาธารณูปโภคอย่างยั่งยืนในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ

WHA Group

โครงการเกี่ยวกับน้ำ

นิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ให้ความสําคัญกับการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบ ด้วยการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม รวมไปถึงจัดหาแหล่งน้ำสํารอง และดูแลคุณภาพน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกพื้นที่อุตสาหกรรม ในฐานะผู้ให้บริการและผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และผู้ให้บริการบําบัดน้ำเสียครบวงจร มีการวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในนิคมฯ และเพื่อส่งเสริมทรัพยากรน้ำให้กับชุมชนข้างเคียง ด้วยแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการจัดหาแหล่งน้ำ การผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม การบําบัดน้ำเสีย และการนําน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ การลดการสูญเสียน้ำในระบบผลิตและจ่ายน้ำ 

รวมถึงการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้บริหารจัดการน้ำอย่างหลากหลาย ได้แก่ กระบวนการอัลตราฟิลเตรชันและรีเวิร์สออสโมซิส ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง แบบใช้ถังตกตะกอน แบบบึงประดิษฐ์ และแบบบ่อเติมอากาศ ตลอดจนริเริ่มโครงการ Clean Water For Planet เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบบําบัดน้ำเสียให้ชุมชนโดยรอบและบุคคลภายนอก นับจากโครงการนำน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ที่ริเริ่มในปี 2560 ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) 

WHA Group

WHA Group

  • ปัจจุบัน ระบบของดับบลิวเอชเอมีกำลังในการบำบัดน้ำเสียรวมกันกว่าวันละ 36,200 ลูกบาศก์เมตร
  • ปี 2571 ตั้งเป้าให้มีกำลังในการบำบัดน้ำเสียรวมวันละ 83,000 ลูกบาศก์เมตร 
  • ส่วนการลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ตั้งเป้าว่าในปี 2570 จะทำได้ประมาณปีละ 21,000,000 ลูกบาศก์เมตร

นอกจากนั้น ยังมีโครงการ Demineralized Reclaimed Water ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งผลิตน้ำทางเลือก โดยปรับปรุงคุณภาพน้ำจากระบบบําบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาผลิตเป็นน้ำเพื่ออุตสาหกรรมปราศจากแร่ธาตุจําหน่ายให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

โครงการเกี่ยวกับไฟฟ้า

สำหรับไฟฟ้า บริษัทฯ เน้น 'การพัฒนาพลังงานทดแทน' เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อน รวมถึงลดการปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศ และตอบโจทย์ลูกค้าหลากหลายรูปแบบ อาทิ 

  • Floating Solar โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำของบ่อเก็บน้ำดิบ ภายในนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ที่มีขนาดไฟฟ้ารวม 8 เมกะวัตต์ 
  • Solar Carpark โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่จอดรถขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) มีขนาดไฟฟ้ารวม 7.7 เมกะวัตต์
  • Solar Rooftop โครงการผลิตไฟฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นที่หลังคาโรงงาน ที่ ปริงซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) มีขนาดไฟฟ้ารวม 24.25 เมกะวัตต์  ฯลฯ

โครงการเพื่อสังคม

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นในการสร้างสังคม ชุมชนและประเทศให้ดียิ่งขึ้น จึงได้ริเริ่ม โครงการปันกัน เพื่อช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายของชาวชุมชนในท้องถิ่นภายในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ผ่านแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ ซึ่งช่วยอนุรักษ์วิชาชีพ หัตถกรรม งานประดิษฐ์ คหกรรมอาหาร อาหารพื้นบ้าน ของชุมชนท้องถิ่น และยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวชุมชนอีกด้วย อาทิ กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านชากมะหาด อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ที่นำ 'ผักตบชวา' วัชพืชที่มีมากในชุมชนมาสานเป็น 'ชื่นชวา' ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อาทิ กระเป๋า รองเท้า หมวก ตะกร้า หมอน และส่งต่อทักษะความรู้ระหว่างกันภายใต้แนวคิด 'ชาวบ้านสอนชาวบ้าน'

WHA Groupกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านชากมะหาด สอนสื่อมวลชนสาน 'ชื่นชวา' 

“ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความมุ่งมั่นสู่การเป็น 'The Ultimate Solution for Sustainable Growth' ผ่านพันธกิจ WHA:We Shape The Future ที่มุ่งเน้นการสร้างอนาคตให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เราพร้อมเสมอที่จะร่วมจับมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน ซี่งที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าความสำเร็จเกิดขึ้นจริงจากความร่วมมือของทุกคนที่พร้อมจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนวาระความยั่งยืนให้บรรลุเป้าหมาย” คุณจรีพรกล่าว

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

10 เรื่อง AI ที่ได้ฟังจาก Andrew Ng ที่ How of Wisdom (H.O.W.)

สรุป 10 ประเด็นสำคัญ จาก Andrew Ng ผู้ทรงอิทธิพลด้าน AI ระดับโลก ในงาน "An Evening With The AI Visionary" ที่จัดขึ้นโดย House of Wisdom (H.O.W.)...

Responsive image

‘ไทยเบฟ’ ปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ โละหุ้น Frasers Property อสังหาฯ ในสิงคโปร์เกลี้ยง และส่งบริษัทลูก TCC Asset ถือแทน

‘ไทยเบฟ’ บริษัทเจ้าสัวเจริญ ปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ โฟกัสธุรกิจ F&B โละหุ้น Frasers Property อสังหาฯ ในสิงคโปร์เกลี้ยง และส่งบริษัทลูก TCC Asset ถือแทน...

Responsive image

BigPay กระเป๋าเงินดิจิทัลใหม่ เปิดให้บริการแล้วในไทย พร้อมแอปฯกับบัตรเสมือน Visa

BigPay เปิดให้บริการแล้วในไทย พร้อมยกระดับการเดินทางไร้รอยต่อ ปลดล็อคความเป็นไปได้ครั้งใหม่แห่งโลกการเงิน...