SDGs คืออะไร Startup จะร่วมขับเคลื่อนอย่างไร | Techsauce

SDGs คืออะไร Startup จะร่วมขับเคลื่อนอย่างไร

ความยั่งยืนกำลังเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดเรื่องหนึ่งภายหลังจากโลกเผชิญกับความท้าทายหลากหลายด้าน ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาความยากจนและความหิวโหย รวมถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในด้านต่างๆที่หลายประเทศกำลังเผชิญ ซึ่งทำให้หลายภาคส่วนมีความมุ่งมั่นที่จะหามาตรการหรือตั้งเป้าหมายบางอย่างร่วมกัน เพื่อแก้ไข้ปัญหาดังกล่าว บริษัทจำนวนมากทั่วโลกเริ่มหันมาให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ที่สะท้อนเรื่องความยั่งยืนด้าน ESG คือ Environment (สิ่งแวดล้อม), Social (สังคม) และ Gorvernance (การกำกับดูแลกิจการ) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ช่วยเพิ่มการบริหารความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด การใช้ทรัพยากรอื่นมาทดแทน การมองหาทางเลือกใหม่ๆ ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนทั้งสิ้น 

SDGs คืออะไร สำคัญอย่างไรกับธุรกิจ

SDGs หรือ Sustainable Development Goals (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) เป็นกรอบการพัฒนาของโลกเพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเป็นแนวทางให้ 193 ประเทศที่เข้าร่วม ดำเนินการร่วมกันภายใต้ 17 เป้าหมาย ซึ่งสะท้อน ‘3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน’ (Three Pillars of Sustainability) คือ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม บวกกับอีก 2 มิติ คือ มิติด้านสันติภาพ และมิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา ที่เชื่อมร้อยทุกมิติของความยั่งยืนไว้ด้วยกัน

ไทยอยู่ตรงไหนของ SDGs

ในกลุ่มประเทศสมาชิกทั้ง 193 ประเทศที่ดำเนินการพัฒนาตาม SDGs ตามการประเมินในปี 2565 ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 44 สูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่อย่างไรก็ตาม ไทยยังมีคะแนนไม่ต่างจากเดิมมากนัก แต่ได้รับผลการประเมินในเชิงคะแนนที่น้อยลง 

เมื่อพิจารณาในเชิงลึกเราจะพบว่าเป้าหมาย SDG 3 เกี่ยวกับเรื่อง การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-Being) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีสถานะท้าทายขั้นวิกฤต  และ เป้าหมาย SDG 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequality) ที่เป็นเป้าหมายที่มีสถานะท้าทายมาก โดยทั้ง 2 เป้าหมายมีเเนวโน้มคะเเนนชี้วัดว่าพัฒนาขึ้นดีพอสมควร เเต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมาย โดยที่กล่าวมาทั้งหมดทำให้หลายองค์กรในประเทศไทย ต้องขยับตัวและให้ความสำคัญให้มากขึ้นกับการทำตามกรอบของ SDGs 

พฤกษากับการให้ความสำคัญเรื่อง SDGs

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ที่จะช่วยสร้างคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการ และการมีธรรมาภิบาลที่ดี ไปพร้อมๆ กับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและสากล (Sustainable Development Goals : SDGs) ด้วยการนำ Core Business ของพฤกษา ผนวกกับความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของบริษัทฯ สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ทุกความต้องการให้กับทุกคน โดยมุ่งให้ความใส่ใจใน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่

  • (Heart to Home) ใส่ใจคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า
  • (Heart to Earth) ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในทุกกระบวนการผลิต เพื่อลดโลกร้อน
  • (Heart to Society) ใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคม

นอกจากนี้พฤกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น และมีเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมที่จะผลักดันกลุ่ม Startup ให้ร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืนไปพร้อมกันผ่านโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ภายใต้ความเชื่อที่ว่า  “เราเชื่อว่า...ธุรกิจที่สร้างคุณค่าร่วมกับสังคม และ สิ่งแวดล้อมจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”

Startup จะช่วยผลักดันเรื่องความยั่งยืนอย่างไร?

ปัจจุบันมีบริษัท Startup ทั่วโลกจำนวนมากที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นด้านความยั่งยืน โดยบางบริษัทยังสามารถพัฒนาร่วมกับกันบริษัทใหญ่ เพื่อสร้าง impact ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น

  • PABOCO ริเริ่มผลิตขวดย่อยสลายได้ 100% โดยเริ่มจากการเป็นบริษัทวิจัย จนได้พัฒนามาร่วมมือกับ Coca-Cola ที่จะทดลองใช้ขวดดังกล่าวในฮังการี
  • IADYS คือ บริษัทนักพัฒนา AI และหุ่นยนต์ที่ตั้งใจจะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ด้วยโมเดลการเก็บขยะที่ลอยได้ จนนำมาสู่ความสามารถในการจัดการคราบน้ำมันที่รั่วไหลได้อีกด้วย
  • TEKNTRASH ได้รับข้อมูลจากการทิ้งขยะและนำกลับไปให้บริษัทผู้จำหน่ายสินค้าได้พัฒนาตามความต้องการลูกค้ามากขึ้น กระตุ้นให้เกิดการลดช่องว่างระหว่างธุรกิจในส่วนของการขายและการบริโภคของลูกค้า ทำให้ไม่เกิดการสูญเปล่าของสินค้าที่ไม่มีคนซื้อ

พฤกษาเปิดโอกาสให้ Startup สร้าง impact ต่อสังคม

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นจำนวนมากขึ้นในประเทศไทย และเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง บริษัท  บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จึงได้เปิดโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการขยายผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยทรัพยากรที่พฤกษามี ไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทุน ที่พร้อมให้เงินทุนให้เปล่าจำนวน 600,000 บาท อีกทั้งยังให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ และเชื่อมต่อเครือข่ายผู้ประกอบการที่จะยิ่งเข้ามาช่วยธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแรง เป็นต้น โดยจะเฟ้นหาผู้ประกอบการ Startup ที่กำลังดำเนินกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาเข้าร่วม เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจของผู้ประกอบการ และเช่นเดียวกัน เพื่อขยายคุณค่าที่สังคมได้รับจากธุรกิจนั้น ๆ ออกไปในวงกว้างกว่าเดิม

สำหรับธุรกิจ Startup ที่สนใจสร้าง impact ต่อสังคมไปพร้อมกันสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.PRUKSAimpact.com/ หรือหากอยากรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมงาน Open House วันที่ 6 ตุลาคมนี้ โดยรายละเอียดรอติดตามผ่านทาง https://www.PRUKSAimpact.com/

อ้างอิงข้อมูล

บทความนี้เป็น Advertorial


RELATED ARTICLE

Responsive image

ลองฟังเสียง ‘ภูมิปัญญาของเหล่ามวลมนุษย์’ เสียงที่จะกลายเป็นโลโก้ของ Wikipedia

Wikimedia Foundation เจ้าของเว็บ Wikipedia จัดประกวด Sound logo หรือเสียงประจำแบรนด์ โดยมาในธีมของ ‘เสียงแห่งภูมิปัญญาของเหล่ามวลมนุษย์’ (sound of all human knowledge)...

Responsive image

Gartner เผยความปลอดภัยไซเบอร์ 8 เรื่องใหญ่ ที่จะมาระหว่างปีนี้จนถึงปีหน้า

Gartner เผย 50% ของผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Chief Information Security Officers หรือ CISOs) จะใช้การออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human Centric Design) เพื่อลดแรงต้า...

Responsive image

Apple เปิดตัว Apple Pay Later บริการชำระเงินแบบซื้อก่อนจ่ายทีหลัง

Apple ประกาศเปิดตัว Apple Pay Later บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังในสหรัฐอเมริกา ไม่มีดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม รองรับ Apple Pay Apple Wallet และรับชำระผ่าน Mastercard ได้ด้วย...