SDGs คืออะไร Startup จะร่วมขับเคลื่อนอย่างไร | Techsauce

SDGs คืออะไร Startup จะร่วมขับเคลื่อนอย่างไร

ความยั่งยืนกำลังเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดเรื่องหนึ่งภายหลังจากโลกเผชิญกับความท้าทายหลากหลายด้าน ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาความยากจนและความหิวโหย รวมถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในด้านต่างๆที่หลายประเทศกำลังเผชิญ ซึ่งทำให้หลายภาคส่วนมีความมุ่งมั่นที่จะหามาตรการหรือตั้งเป้าหมายบางอย่างร่วมกัน เพื่อแก้ไข้ปัญหาดังกล่าว บริษัทจำนวนมากทั่วโลกเริ่มหันมาให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ที่สะท้อนเรื่องความยั่งยืนด้าน ESG คือ Environment (สิ่งแวดล้อม), Social (สังคม) และ Gorvernance (การกำกับดูแลกิจการ) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ช่วยเพิ่มการบริหารความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด การใช้ทรัพยากรอื่นมาทดแทน การมองหาทางเลือกใหม่ๆ ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนทั้งสิ้น 

SDGs คืออะไร สำคัญอย่างไรกับธุรกิจ

SDGs หรือ Sustainable Development Goals (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) เป็นกรอบการพัฒนาของโลกเพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเป็นแนวทางให้ 193 ประเทศที่เข้าร่วม ดำเนินการร่วมกันภายใต้ 17 เป้าหมาย ซึ่งสะท้อน ‘3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน’ (Three Pillars of Sustainability) คือ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม บวกกับอีก 2 มิติ คือ มิติด้านสันติภาพ และมิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา ที่เชื่อมร้อยทุกมิติของความยั่งยืนไว้ด้วยกัน

ไทยอยู่ตรงไหนของ SDGs

ในกลุ่มประเทศสมาชิกทั้ง 193 ประเทศที่ดำเนินการพัฒนาตาม SDGs ตามการประเมินในปี 2565 ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 44 สูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่อย่างไรก็ตาม ไทยยังมีคะแนนไม่ต่างจากเดิมมากนัก แต่ได้รับผลการประเมินในเชิงคะแนนที่น้อยลง 

เมื่อพิจารณาในเชิงลึกเราจะพบว่าเป้าหมาย SDG 3 เกี่ยวกับเรื่อง การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-Being) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีสถานะท้าทายขั้นวิกฤต  และ เป้าหมาย SDG 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequality) ที่เป็นเป้าหมายที่มีสถานะท้าทายมาก โดยทั้ง 2 เป้าหมายมีเเนวโน้มคะเเนนชี้วัดว่าพัฒนาขึ้นดีพอสมควร เเต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมาย โดยที่กล่าวมาทั้งหมดทำให้หลายองค์กรในประเทศไทย ต้องขยับตัวและให้ความสำคัญให้มากขึ้นกับการทำตามกรอบของ SDGs 

พฤกษากับการให้ความสำคัญเรื่อง SDGs

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ที่จะช่วยสร้างคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการ และการมีธรรมาภิบาลที่ดี ไปพร้อมๆ กับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและสากล (Sustainable Development Goals : SDGs) ด้วยการนำ Core Business ของพฤกษา ผนวกกับความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของบริษัทฯ สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ทุกความต้องการให้กับทุกคน โดยมุ่งให้ความใส่ใจใน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่

  • (Heart to Home) ใส่ใจคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า
  • (Heart to Earth) ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในทุกกระบวนการผลิต เพื่อลดโลกร้อน
  • (Heart to Society) ใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคม

นอกจากนี้พฤกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น และมีเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมที่จะผลักดันกลุ่ม Startup ให้ร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืนไปพร้อมกันผ่านโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ภายใต้ความเชื่อที่ว่า  “เราเชื่อว่า...ธุรกิจที่สร้างคุณค่าร่วมกับสังคม และ สิ่งแวดล้อมจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”

Startup จะช่วยผลักดันเรื่องความยั่งยืนอย่างไร?

ปัจจุบันมีบริษัท Startup ทั่วโลกจำนวนมากที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นด้านความยั่งยืน โดยบางบริษัทยังสามารถพัฒนาร่วมกับกันบริษัทใหญ่ เพื่อสร้าง impact ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น

  • PABOCO ริเริ่มผลิตขวดย่อยสลายได้ 100% โดยเริ่มจากการเป็นบริษัทวิจัย จนได้พัฒนามาร่วมมือกับ Coca-Cola ที่จะทดลองใช้ขวดดังกล่าวในฮังการี
  • IADYS คือ บริษัทนักพัฒนา AI และหุ่นยนต์ที่ตั้งใจจะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ด้วยโมเดลการเก็บขยะที่ลอยได้ จนนำมาสู่ความสามารถในการจัดการคราบน้ำมันที่รั่วไหลได้อีกด้วย
  • TEKNTRASH ได้รับข้อมูลจากการทิ้งขยะและนำกลับไปให้บริษัทผู้จำหน่ายสินค้าได้พัฒนาตามความต้องการลูกค้ามากขึ้น กระตุ้นให้เกิดการลดช่องว่างระหว่างธุรกิจในส่วนของการขายและการบริโภคของลูกค้า ทำให้ไม่เกิดการสูญเปล่าของสินค้าที่ไม่มีคนซื้อ

พฤกษาเปิดโอกาสให้ Startup สร้าง impact ต่อสังคม

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นจำนวนมากขึ้นในประเทศไทย และเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง บริษัท  บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จึงได้เปิดโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการขยายผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยทรัพยากรที่พฤกษามี ไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทุน ที่พร้อมให้เงินทุนให้เปล่าจำนวน 600,000 บาท อีกทั้งยังให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ และเชื่อมต่อเครือข่ายผู้ประกอบการที่จะยิ่งเข้ามาช่วยธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแรง เป็นต้น โดยจะเฟ้นหาผู้ประกอบการ Startup ที่กำลังดำเนินกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาเข้าร่วม เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจของผู้ประกอบการ และเช่นเดียวกัน เพื่อขยายคุณค่าที่สังคมได้รับจากธุรกิจนั้น ๆ ออกไปในวงกว้างกว่าเดิม

สำหรับธุรกิจ Startup ที่สนใจสร้าง impact ต่อสังคมไปพร้อมกันสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.PRUKSAimpact.com/ หรือหากอยากรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมงาน Open House วันที่ 6 ตุลาคมนี้ โดยรายละเอียดรอติดตามผ่านทาง https://www.PRUKSAimpact.com/

อ้างอิงข้อมูล

บทความนี้เป็น Advertorial


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

พนักงาน Call Center ไม่ใช่สนามอารมณ์ SoftBank ผุดไอเดียพัฒนา AI ปรับเสียงลูกค้าให้น่าฟัง

พนักงาน Call Center จะไม่เป็นสนามอารมณ์ของลูกค้าอีกต่อไป ! เพราะ SoftBank บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่จะใช้ AI ปรับน้ำเสียงเกรี้ยวกราดของลูกค้าให้ใจเย็นลง...

Responsive image

Korean Air สร้าง AI Contact Center แพลตฟอร์มติดต่อสื่อสารและบริการลูกค้าบนระบบคลาวด์ที่ขับเคลื่อนโดย AI

Korean Air ร่วมมือกับ Amazon Web Services (AWS) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีคลาวด์พัฒนาแพลตฟอร์ม AI Contact Center (AICC) ที่ดึงเอา AI มาใช้ปรับปรุงคุณภาพการบริการของศูนย์บริการลูกค้...

Responsive image

สหภาพยุโรปไฟเขียว กฎหมาย AI ฉบับแรกของโลก

สหภาพยุโรปได้อนุมัติข้อตกลงขั้นตอนสุดท้ายของกฎหมายควบคุมปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือ AI Act เป็นฉบับแรกของโลก...