LATEST IN SDGs

SDGs Game Fest โครงการการแข่งขันออกแบบและพัฒนาเกม เพื่อความยั่งยืน

SDGs Game Fest โครงการการแข่งขันออกแบบและพัฒนาเกม จากเป้าหมายของการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด โดยความร่วมมือกับ บริษัท เครือเจริ...

“ร่วมมือกันในยุคแห่งความหลากหลาย” บัน คี มูน กล่าวรับการเปิดตัว UN Global Compact Network Thailand

องค์กรธุรกิจชั้นนำของไทย ร่วมเปิดตัวสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand – GCNT) เพื่อร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้...

สรุปผลวิจัย 6 ประเด็นที่ AI จะเป็น Game Changer ช่วยแก้ปัญหาและสร้างความยั่งยืนโลกอนาคต

เวที Global Business Dialogue 2018 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และกระทรวงการต่างประเทศ เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ รวมหัวกะทินักวิชาการ และผู้ประกอบการระดับโลก ร่วมเผยแนวคิ...

The Future of Food ควรหันมาให้ความสำคัญกับการคิดค้นกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนมากกว่าประเภทของอาหาร

ภายในงาน มิสเดียร์เดร์ บอยด์ ผู้แทนจากโครงการพัฒนาสหประชาชาติ กล่าวปาถกฐาถึง SDGs ที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประชาคมโลกตกลงร่วมกันที่จะใช้เป็นกรอบใ...

JOB