'สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์' ผู้ให้บริการวิทยุการบินเพียงผู้เดียวในกัมพูชา เตรียมไอพีโอเข้า SET | Techsauce

'สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์' ผู้ให้บริการวิทยุการบินเพียงผู้เดียวในกัมพูชา เตรียมไอพีโอเข้า SET

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAV ผู้ให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศเพียงรายเดียวในประเทศกัมพูชา เตรียมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  รองรับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวกัมพูชาและอาเซียนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

 นายวัฒน์ชัย  วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAMART) กล่าวว่ากลุ่ม SAMART ดำเนินธุรกิจหลายประเภทซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมที่สำคัญในกลุ่ม New S-Curve อาทิ ธุรกิจ ICT Solution & Service และธุรกิจด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ที่อยู่ในสายธุรกิจ U-TRANS ที่รวมถึงธุรกิจด้านการบินที่มีการเติบโตสูง โดยมี บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAV เป็นบริษัทในกลุ่มที่ SAMART ถือหุ้นจำนวน 100% ผ่านทางบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด และ บริษัท สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด โดย SAV เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจด้านการจราจรทางอากาศ และ มีรายได้หลักจากการให้บริการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (Air Navigation Service Provider: ANSP) ในน่านฟ้าประเทศกัมพูชาผ่าน บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (CATS) ซึ่งเป็นบริษัทที่ SAV ถือหุ้น 100% ซึ่งกลุ่มสามารถมีแผนที่จะนำ

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAV เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจ สร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กลุ่มสามารถ

นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAV กล่าวเสริมว่า SAV ถือหุ้น 100% ใน บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (CATS) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่ได้สิทธิในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ครอบคลุมเส้นทางบินทั้งหมดของน่านฟ้าประเทศกัมพูชา โดยได้รับสัมปทานจากรัฐบาลกัมพูชา ระยะเวลารวม 39 ปี (2545-2584) ซึ่งปัจจุบันกัมพูชามีสนามบิน 6 แห่ง ได้แก่ สนามบินนานาชาติพนมเปญ สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ สนามบินนานาชาติสีหนุ สนามบินพระตะบอง สนามบินเกาะกง และสนามบิน สตึงเตรง

CATS มีรายได้หลักจากบริการควบคุมการจรารจรทางอากาศ โดยแบ่งตามประเภทเที่ยวบินได้  3 ประเภท ได้แก่ 

1. รายได้ค่าบริการสำหรับเที่ยวบินที่บินขึ้น-ลงระหว่างประเทศ (Landing &Take-off : International) เป็นสัดส่วนรายได้ประมาณ 37 - 44%  

2. รายได้ค่าบริการสำหรับเที่ยวบินที่บินขึ้น-ลงภายในประเทศ (Landing & Take-off : Domestic) เป็นสัดส่วนรายได้ประมาณ 4-5% และ 

3. รายได้ค่าบริการสำหรับเที่ยวบินที่บินผ่านเขตน่านฟ้ากัมพูชา (Overflight) เป็นสัดส่วนรายได้ประมาณ 50% ของรายได้รวม 

SAV มีผลการดำเนินงานที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทั้งในประเทศกัมพูชาและภูมิภาคอาเซียน โดยมีรายได้จากจำนวนเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ที่บินขึ้น-ลง ในกัมพูชา ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 20% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และจำนวนเที่ยวบินที่บินผ่านน่านฟ้ากัมพูชา (Overflight) ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ โดยมีจำนวนเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 9.5% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยในช่วง 9 เดือนแรกปี 2562 SAV มีรายได้รวม 1,556 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากรายได้รวม 1,440 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกปี 2561) และมีกำไรสุทธิจำนวน 389 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิ 208 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกปี 2561) เติบโตขึ้น 87% ส่วนในปี 2561 SAV มีรายได้รวมจำนวน 1,947 ล้านบาท และ มีกำไรสุทธิ 253 ล้านบาท โดย SAV สามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับประมาณ 50% และอัตรากำไรสุทธิที่ 25% ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2562

นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ที่ปรึกษาทางการเงินของ SAV กล่าวว่า SAV ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนตุลาคม 2562 โดยมีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญไม่เกิน 224,000,000 หุ้นประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น หรือไม่เกิน 10% ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเสนอขายหุ้น และหุ้นสามัญเดิมซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายและหุ้นสามัญเดิมที่จัดสรรเป็นหุ้นส่วนเกินรวมไม่เกิน 160,000,000 หุ้น (คิดเป็นไม่เกิน 25% ของทุนจดทะเบียน ภายหลังการเสนอขายหุ้น) โดยมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมธนาคาร 

“หุ้นไอพีโอของ SAV คาดว่าจะเป็นที่สนใจของนักลงทุน สืบเนื่องจากปัจจัยด้านการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวรวมถึงปริมาณการจราจรทางอากาศของทั้งกัมพูชาและภูมิภาคกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยธุรกิจให้บริการด้านการบินในกัมพูชาของ CATS นั้นถือว่าไม่มีคู่แข่งทางธุรกิจ อีกทั้งยังมีความมั่นคงทางรายได้สูงตามจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความสามารถในการทำกำไรในอัตราที่สูงมาโดยตลอด ทำให้บริษัทมีสถานะทางการเงินและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง โดยในการดำเนินธุรกิจนั้น SAV และ CATS มีคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจการบริหารจราจรทางอากาศมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ SAV มีนโยบาย การจ่ายเงินปันผลสูงถึง 50% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเมื่อบวกกับความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งแล้ว เชื่อว่า SAV จะเป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับ นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนในระยะยาวอย่างแน่นอน”

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAV มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 288,000,000 บาท มีหุ้นสามัญจำนวน 576,000,000 หุ้น โดยมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ปัจจุบันถือหุ้น 100% โดยกลุ่มสามารถ โดย บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด ในอัตรา 66.67% และ โดย บริษัท สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ในอัตรา 33.33% 

SAV เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ที่ถือหุ้น 100% ในบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (CATS) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวในประเทศกัมพูชา ด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศในน่านฟ้ากัมพูชา และครอบคลุมทุกสนามบินในประเทศกัมพูชา โดยได้รับสัมปทานการควบคุมการจราจรทางอากาศแต่เพียงรายเดียว จากรัฐบาลกัมพูชา ระยะเวลารวม 39 ปี (2545-2584) ซึ่งปัจจุบันกัมพูชามีสนามบิน 6 แห่ง ได้แก่ สนามบินนานาชาติพนมเปญ สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ สนามบินนานาชาติสีหนุ สนามบินพระตะบอง สนามบินเกาะกง และสนามบินสตึงเตรงRELATED ARTICLE

Responsive image

พบกับงานแสดงเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม 5G ที่งาน BYOND MOBILE 2022 ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2565 ณ สามย่าน มิตรทาว์น กรุงเทพฯ

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เปิดตัวงานแสดงสินค้าใหม่ล่าสุด BYOND MOBILE 2022 เพื่อสร้างแพลตฟอร์มสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล เวทีเจรจาการค้าและนำเสนอนวัตกรรมสุดล้ำ งานประชุมสัมมนา ...

Responsive image

Forward Labs จับมือ True Digital Park ถ่ายทอดความรู้เพื่อต่อยอด Impact Technology สร้างอีโคซิสเต็ม Startup รุ่นใหม่

Forward Labs จับมือ True Digital มุ่งสร้าง Impact Tech ดึงความเชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัทมาผสานกันเพื่อถ่ายทอดความรู้ในโลกของ Blockchain Technology และ Cryptocurrency...

Responsive image

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อสังคม สมัครร่วมโครงการ SET Social Impact Gym 2022

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่สนใจพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็ง ควบคู่กับการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมเชิงบวก และมีความตั้งใจ พร้อมเข้าร่วมทุกกิจกรรมสมัครเข้าร่ว...