MyMooBan ต่อยอดแพลตฟอร์มยกระดับด้านความปลอดภัย สู่สังคมเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ | Techsauce

MyMooBan ต่อยอดแพลตฟอร์มยกระดับด้านความปลอดภัย สู่สังคมเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ

บริษัท มาย หมู่บ้าน จํากัด หนึ่งในสมาชิก Smart City Alliances และ Digital Provider ภายใต้การสนับสนุนโดย สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ depa ได้ เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ ภายใต้ชื่อว่า SGOC เพื่อต่อยอดและยกระดับด้านความปลอดภัยให้พร้อมเข้าสู่สังคมเมืองอัจฉริยะอย่างสมบูรณ์แบบ โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดมาประยุกต์ใช้ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

Smart City เป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลปัจจุบันให้ความสําคัญ โดยถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดําเนินการเร่งด่วน โดยได้แบ่งลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เป็น 7 ด้าน คือ 1. พลังงานอัจฉริยะ (Smart energy) 2. การสัญจรอัจฉริยะ (Smart mobility) 3. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart economy) 4. การบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ (Smart governance) 5. พลเมืองอัจฉริยะ Smart People 6. การดํารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 7. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart environment)

“My MooBan เข้าข่ายในด้านการดํารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) หมายความว่า เมืองที่มีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก โดยคํานึงถึงหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ ปลอดภัย และมีความสุขในการดํารงชีวิต” ดร. ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อํานวยการใหญ่ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa กล่าว 

จากความสําเร็จในการพัฒนา Solution ในรูปแบบแอปพลิเคชัน “My MooBan” สําหรับการบริหารจัดการในหมู่บ้านและคอนโดมิเนียมในยุค Thailand 4.0 เพื่อเชื่อมโยงทุกฝ่ายให้ทํางานสอดประสานกัน ทั้งฝ่ายนิติบุคคล ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และผู้พักอาศัย ภายใต้สโลแกน “อยู่บ้านอุ่นใจ ปลอดภัยกับ MyMooBan” 

My MooBan ได้พัฒนา My MooBan Phase 2 โดยเปิดตัว Guard Panel เวอร์ชั่น 2.0 และยกระดับงานรักษาความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบใหม่ล่าสุด ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มสําหรับงานด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ ภายใต้ชื่อว่า SGOC (Security Guard Operation Center) ตอบโจทย์การพัฒนาเมืองให้เป็นอัจฉริยะในปี 2020 เตรียมความพร้อมไปสู่แนวคิด Transforming Safety 

คุณเฮนรี่ ออง CEO บริษัท มาย หมู่บ้าน จํากัด ได้กล่าวว่า “เทคโนโลยีไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัว แต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่า คือการไม่รู้จักนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์” 

SGOC คือ ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ย่อมาจาก Security Guard Operation Center เป็น Platform ที่พัฒนาขึ้นให้ส่วนงานกลางของบริษัทรักษาความปลอดภัย สามารถดูแล จัดการ บริหาร และรับทราบรายงาน การปฏิบัติงาน ของทุกๆ โครงการที่บริษัทรับบริหารอยู่ในลักษณะ Real-time

ซึ่งจะปฏิบัติงานควบคู่กับเครื่อง Guard Panel 2.0 ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ในการบันทึกการเข้าออกโครงการผ่านระบบ OCR (Optical character recognition) สามารถสแกนบัตรผู้มาติดต่อแล้ว ดึงเฉพาะตัวอักษรที่สําคัญ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ใบขับขี่ พาสปอร์ต โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ และจะแจ้งรายชื่อผู้มาติดต่อ ไปยังผู้พักอาศัยในทันที ขณะเดียวกัน ข้อมูลผู้มาติดต่อจะถูกบันทึกไว้ในระบบ Cloud นิติบุคคลฯ จะสามารถรับรู้การเข้ามาของผู้ติดต่อและ สามารถพิมพ์เป็นรายงานได้ นอกจากนี้ Guard Panel 2.0 ยังได้เพิ่มฟีเจอร์การบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน รปภ. ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบการลงเวลาเข้างานเป็นไปในลักษณะเรียลไทม์หรือตรวจสอบได้ทันที

นอกจากนี้ My MooBan ยังได้พัฒนาเครื่อง Guard Talk พร้อมแอพลิเคชันสําหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สามารถนําไปใช้ทดแทนเครื่อง Walkie Talkie ที่ยังมีข้อจํากัดในการใช้งานบางฟังก์ชัน ซึ่งเครื่อง Guard Talk นี้ นอกจากจะช่วยในเรื่องการสื่อสารเหมือนเครื่อง Walkie Talkie แล้วยังช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ รปภ.ให้ทํางานได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีความทันสมัยเป็นดิจิทัลมากขึ้น เช่น การสแกนจุดด้วย QR Code, การรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ในลักษณะเรียลไทม์ การรับแจ้งขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน การแจ้งพัสดุให้ลูกบ้านทันที การแสดงรายงานผู้เข้ามาติดต่อในโครงการ และ การรับข่าวสารต่างๆ จากส่วนงานกลางของบริษัท เป็นต้น 

ยังไม่เพียงเท่านี้ My MooBan ยังมีระบบ Dispatching ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยให้ส่วนงานกลางของบริษัทรักษาความปลอดภัย สามารถรับทราบ และติดต่อกับเครื่อง Guard Talk ที่อยู่ภายใต้บริษัทได ้ในลักษณะเรียลไทม์ ทั้งแบบโทรและวีดีโอคอลซึ่งในงานนี้ได้ มีการจําลองสถานการณ์การเกิดเหตุฉุกเฉินจริง และสาธิตวิธีการให้ความช่วยเหลือระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ในสถานการณ์ และ ศูนย์ปฏิบัติการ Command Center ซึ่งจะเป็นผู้คอยดูแล และ เฝ้าระวังการแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง จากมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยในงานนี้ My MooBan ยังได ้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ Command Center กับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานคนพิการที่มีความสามารถในด้าน IT นี้ได้อีกด้วย 

เพื่อให้ระบบ SGOC เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ My MooBan ยังได้เปิดตัว Technology Partner ที่ คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง โดย คุณหนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทShow No Limit ซึ่งเป็น Brand Ambassador ของ My MooBan 

1) ด้านอุปกรณ์ Guard Panel เวอร์ชั่น 2.0 และ Guard Talk สนับสนุนโดย บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 2) ด้านอุปกรณ์ จอ Monitor สําหรับ Command Center สนับสนุนโดย บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จํากัด 3) ด้าน Public Cloud Provider สนับสนุนโดย บริษัท นิภา เทคโนโลยี จํากัด 4) ด้านระบบ Dispatching สนับสนุนโดย บริษัท Jimi Lab 

ดร.วัชรพล บุษมงคล นายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ถึงเวลาแล้วที่เราต้องยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้” 

RELATED ARTICLE

Responsive image

BIG เพิ่มจุดเติมออกซิเจนฟรีให้มูลนิธิ-อาสาสมัครในพื้นที่ภาคตะวันออก

BIG เพิ่มจุดเติมออกซิเจนฟรีให้มูลนิธิ-อาสาสมัครในพื้นที่ภาคตะวันออก...

Responsive image

โครงการแยก ขวด ช่วยหมอ รับบริจาคขวด PET เพื่อผลิตชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

โครงการแยก ขวด ช่วยหมอ รับบริจาคขวด PET เพื่อผลิตชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์...

Responsive image

ANANDA-Flash Group-Bitkub ร่วมต่อลมหายใจผู้ป่วย COVID-19 มอบเครื่องช่วยหายใจ High flow 30 เครื่อง แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

ANANDA-Flash Group-Bitkub ร่วมต่อลมหายใจผู้ป่วย COVID-19 มอบเครื่องช่วยหายใจ High flow 30 เครื่อง แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน...