SCB Academy คว้ารางวัลสูงสุด Thailand HR Innovation Award 2021 | Techsauce

SCB Academy คว้ารางวัลสูงสุด Thailand HR Innovation Award 2021

ไทยพาณิชย์ พา SCB Academy ผงาดคว้ารางวัลสูงสุดนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Gold Award) ในโครงการ Thailand HR Innovation Award 2021 จาก 4 สถาบันชั้นนำของประเทศ ตอกย้ำความเชื่อมั่นในการเตรียมความพร้อมให้พนักงาน SCB รับมือ Digital Transformation ได้อย่างรวดเร็วและแข็งแกร่ง 

โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR INNOVATION AWARD 2021) จัดโดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ กระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมในการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นแนวทางให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร ทุกขนาดและทุกประเภท ทั้งนี้มุ่งให้การสนับสนุนการเกิดนวัตกรรมในธุรกิจ SME อีกด้วย

นายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ด้วยองค์กรไทยพาณิชย์มีแผนสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ใหม่ The Most Admired Financial Group ดังนั้น การเตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน SCB และบุคคลทั่วไปเพื่อรับมือ Digital Transformation ที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากเดิม หรือ เตรียมความพร้อมเพื่อเปลี่ยนสายงานในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในองค์กร จึงเป็นเรื่องสำคัญ และเพื่อให้ SCB เป็น Data Driven Organization ให้ได้เร็วที่สุด การ Upskill พนักงานในระดับ Bank-wide level จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน SCB Academy จึงได้นำโครงการส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคลากรและกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Data Analytics for Upskilling) โดยโครงการนี้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency)  ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) โดยมีเงื่อนไขให้เปิดบริการหลักสูตรนี้ให้กับภาคประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 400 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย”

โครงการส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคลากรและกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Data Analytics for Upskilling) สามารถโชว์ผลงานในเชิงรูปธรรมให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ อาทิ การลดต้นทุนการพัฒนาหลักสูตรให้กับ SCB ไปทั้งสิ้น 10.3 ล้านบาท การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Upskilling) ให้กับพนักงาน 5,500 คน ซึ่งเรียนสำเร็จไปแล้วจำนวน 4,667 คน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ขณะที่บุคคลภายนอกธนาคาร มีผู้ที่ผ่านหลักสูตรเรียนจบและได้รับเกียรติบัตร ทั้งหมด 1,447 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ทั้งระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำนวน 244 คนและกลุ่มบุคลากรที่อยู่ในภาคแรงงาน ประชาชนทั่วไป จำนวน 1,203 จากการติดตามผลในส่วนของการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานปัจจุบัน 77.56% ของผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับพึงพอใจอย่างยิ่ง (4.40 จาก scale 5.0) 

“ทีมงาน SCB Academy ได้พัฒนาโมเดลการออกแบบหลักสูตรและบริหารการเรียนรู้ เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของการเรียนออนไลน์ ทั้งในส่วนของ Effectiveness สร้างการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุผลตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ และ Scalability รองรับการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียนขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลให้เราสามารถลดต้นทุนการพัฒนาบุคลากรในองก์กรลงได้มาก นอกจากนี้ ความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์แบบบูรณาการ ซึ่งก็คือ SCB สามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรในการสร้าง Data Champion ขึ้นในทุกหน่วยงาน ให้พร้อมเข้าสู่ธุรกิจการเงินและแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งยังสามารถช่วยพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลให้บุคคลทั่วไปได้มีความพร้อมเป็นกำลังคนด้านดิจิทัลที่จะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้” นายวรวัจน์ กล่าวสรุป


RELATED ARTICLE

Responsive image

CP ร่วมเวที Sustainability Forum 2021: Navigating the Uncertainty with ESG มุ่งสร้างการตระหนักรู้ ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

TMA จัดเวทีสัมมนาออนไลน์ “Sustainability Forum 2021” ในหัวข้อ “Navigating the Uncertainty with ESG” โดยมีผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำของประเทศไทย และระดับนานาชาติ มาร่วมแชร์ประสบการณ์แ...

Responsive image

Sealect จับมือ Amado เจาะกลุ่มลูกค้าผ่านช่องทีวีโฮมช้อปปิ้ง มุ่งเสริมสุขภาพคนไทย

ซีเล็คทูน่า และซีเล็คปลากระป๋อง ได้ผนึกกำลังกับ อมาโด้ ทำการจัดจำหน่ายสินค้าทูน่า ซาร์ดีน และแมคเคอเรล ผ่านตลาดทีวีโฮมช้อปปิ้ง Amado Shopping ชี้เป็นช่องทางใหม่ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บร...

Responsive image

รู้จัก Genetic Testing ตรวจวิเคราะห์ยีน ประเมินความเสี่ยงสุขภาพก่อนเกิดโรคในอนาคต

Genetic Testing ทำให้เราได้มีโอกาสรู้ก่อนล่วงหน้าว่าอาจจะมีโอกาสเกิดโรคร้ายอะไรได้บ้าง ไม่เพียงช่วยให้เราสามารถดูแลและป้องกันโรคได้อย่างถูกวิธี แต่ยังช่วยให้สามารถตรวจเช็กสุขภาพได้...