Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN STARTUP DIRECTORY

สรุปภาพรวมสตาร์ทอัพไทยปี 2023 ปิด 24 ดีล มูลค่ากว่า 1.85 หมื่นล้านบาท

สรุป 24 ดีล ปี 2023 ฤดูหนาวของสตาร์ทอัพไทย มูลค่ารวมลดลงเหลือ 521.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 18,506.15 ล้านบาท สะท้อนอะไร