LATEST IN กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

GULF จับมือ การไฟฟ้านครหลวง พัฒนาธุรกิจระบบไฟฟ้าและการบริหารจัดการพลังงาน ต่อยอดวิถีชีวิตเมืองมหานคร

GULF ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)กับการไฟฟ้านครหลวง เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมกันพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและการบริหารจัดการพลังงาน ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม...

JOB