LATEST IN การปรับตัว

5 วิธีการปรับตัวของ Gen Z เมื่อเข้าสู่โลกการทำงาน

ปี 2021 เป็นปีของ Gen Z ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนตลาดแรงงานซึ่งสามารถเพิ่มอัตราการแข่งขันในตลาดแรงงานมากขึ้น คน Gen Z เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีในระดับที่สร้างอาชีพได้ ซึ่...

JOB