LATEST IN ตราสารหนี้

เปิดลิสต์ บริษัทยักษ์ใหญ่ในไทย ออกหุ้นกู้ เดือนมกราคม 2564

หุ้นกู้ หรือ ตราสารหนี้ ถือเป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากภาคเอกชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนรองรับในการขยายกิจการต่างๆของบริษัท รวมถึงใช้สำหรับเป็นเงินท...

JOB