Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN ถอดแมสก์

ราชกิจจาฯ ประกาศ ถอดแมสก์ ได้โดยสมัครใจ มีผลทันที !

ด่วน ! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว "ถอดแมสก์" ผ่อนคลายมาตรการ สวมหน้ากากอนามัย ทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปโดยความสมัครใจ พร้อมยกเลิกการกําหนดพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว โดยประกาศนี...

ภูเก็ต นำร่อง ถอดแมสก์ ได้ภายใต้เงื่อนไข 4 ข้อ

ล่าสุด จังหวัดภูเก็ต ออกประกาศคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต นำร่อง ถอดแมสก์ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อน...