LATEST IN ratchakitcha

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง 7 คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการประกาศ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ทั้งสิ้น 7 คน...

JOB