Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ratchakitcha

ราชกิจจาฯ ประกาศ ถอดแมสก์ ได้โดยสมัครใจ มีผลทันที !

ด่วน ! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว "ถอดแมสก์" ผ่อนคลายมาตรการ สวมหน้ากากอนามัย ทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปโดยความสมัครใจ พร้อมยกเลิกการกําหนดพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว โดยประกาศนี...

ล่าสุด ราชกิจจาฯ ประกาศบังคับใช้ กฎหมายลูก PDPA 4 ฉบับ มีผลทันที

ล่าสุด ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA จำนวน 4 ฉบับ โดยให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป...

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง 7 คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการประกาศ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ทั้งสิ้น 7 คน...