LATEST IN ธนาคารกสิกร

กสิกรพัฒนา AFTERKLASS แพลตฟอร์มสอนทักษะชีวิตเยาวชน

ธนาคารกสิกรไทยพัฒนา AFTERKLASS แพลตฟอร์มส่งเสริมให้เรียนรู้การสร้างวินัยทางการเงินและพัฒนาทักษะชีวิตแก่เยาวชน ผู้ชนะกิจกรรมของ AFTERKLASS ประจำปีนี้ จะได้ร่วมทริปทัศนศึกษาที่เซี่ยง...

JOB