Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ธุรกิจสินค้าเงินผ่อน

บุญเติม จับมือ KBTG รุกธุรกิจสินค้าเงินผ่อน ประเดิมตลาดมือถือ นำ AI มาวิเคราะห์ Big Data เข้าถึงพฤติกรรมลูกค้าได้อย่างแม่นยำ

บุญเติม จับมือ KBTG รุกธุรกิจสินค้าเงินผ่อน ประเดิมตลาดมือถือ นำ AI มาวิเคราะห์ Big Data เข้าถึงพฤติกรรมลูกค้าได้อย่างแม่นยำ...

JOB