LATEST IN นายกฯ

นายกฯ สั่งเร่งจัดหาวัคซีนเพิ่มทุกช่องทางตั้งเป้า 10-15 ล้านโดสต่อเดือน

นายกฯ สั่งเร่งจัดหาวัคซีนเพิ่มทุกช่องทางตั้งเป้า 10-15 ล้านโดส/เดือน พร้อมปรับปรุงระบบคัดกรอง-การเข้ารักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น...

นายกฯสั่งทุกหน่วยราชการทำแพลตฟอร์มให้บริการประชาชนแล้วเสร็จใน 3 เดือน ลดความเหลื่อมล้ำเข้าถึงบริการภาครัฐ

นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐจัดทำแอปพลิเคชัน-แพลตฟอร์มการให้บริการหรือข้อมูลแก่ประชาชนให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน เพิ่มความสะดวกลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการภาคร...

JOB