Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN บทวิเคราะห์ผู้บริหาร

SCB เผยบทวิเคราะห์ผู้บริหารและทิศทางการบริโภคภาคเอกชนในปี 2019

สำหรับผู้ติดตามเศรษฐกิจไทยในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา จะพบว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตได้ด้วยภาคส่งออกและท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่ภาคในประเทศซึมเซาต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ภาพดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนไปในไต...

JOB