LATEST IN บัตรประชาชน

ความเข้าใจผิดๆ กรณียกเลิกสำเนาบัตรประชาชน เสี่ยงต่อความปลอดภัย?

จากการกรณีของการที่ภาครัฐยกเลิกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เกิดข้อวิพากวิจารณ์ต่างๆนานาในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้น Techsauce ได้พูดคุยถึงกรณีดังก...

จีนและ WeChat เตรียมเปิดใช้บัตรประชาชนดิจิทัล ภายใน ม.ค. 2018

จีนเตรียมเปิดใช้ "บัตรประชาชนดิจิทัล" ผ่าน WeChat เริ่มทดลองที่ 'กวางโจว' เป็นที่แรก ใช้จริงทั่วประเทศจีนภายในเดือนมกราคม 2018......

JOB