LATEST IN ประธานกรรมการ

โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ ตั้ง 'พรรณี ชัยกุล' ขึ้นแท่นประธานกรรมการ

NOBLE ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่งตั้ง “คุณพรรณี ชัยกุล” ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (Chairwoman) ของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เ...

JOB