Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN ผ่อนคลายมาตรการ

ราชกิจจาฯ ประกาศ ถอดแมสก์ ได้โดยสมัครใจ มีผลทันที !

ด่วน ! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว "ถอดแมสก์" ผ่อนคลายมาตรการ สวมหน้ากากอนามัย ทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปโดยความสมัครใจ พร้อมยกเลิกการกําหนดพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว โดยประกาศนี...