LATEST IN ภาษี e-payment

ประกาศแล้วกฎหมายภาษี e-payment ทำธุรกรรมการเงินบ่อยเตรียมโดนเรียก

กฎหมายภาษี e-payment (ภาษีอีเพย์เมนต์) หรือ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค 2019 ...

JOB