LATEST IN มหาวิทยาลัยศิลปกร

เผยโฉมผู้ชนะการขันเเข่งโมเดลธุรกิจของเด็กหัวศิลป์ ในโครงการ Creative Business Camp

Creative Business Camp โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยศิลปากรและธนาคารกสิกรไทยในการเสริมเเกร่งให้นักศึษาสายศิลป์ผ่าน 4 คณะในการปั้นนั...

JOB