LATEST IN สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค

โคโรนากระทบธุรกิจการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิคขอให้พนักลางาน 3 สัปดาห์ โดยไม่ได้รับค่าจ้าง

สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคได้ขอให้พนักงานกว่า 27,000 คนลาหยุดเป็นเวลากว่า 3 สัปดาห์โดยไม่มีการจ่ายค่าจ้าง จากกรณีการระบาดของไวรัสโคโรนา...

JOB