LATEST IN สุรินทร์ พิศสุวรรณ

คำต่อคำ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ บนเวที Techsauce Global Summit 2017

หลังจากที่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย อดีตเลขาธิการอาเซียน และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อีกทั้งยังเคยเป็น Speaker ในงาน Techsauce Summit 20...

JOB