LATEST IN เป๋าตังค์

จาก เราไม่ทิ้งกัน สู่ เราชนะ ตั้งแต่เกิดวิกฤต COVID-19 รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือ เยียวยาอะไรมาแล้วบ้าง

นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนอย่างต่อเนื่อง จากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน สู่โครงการล่าสุดอย่าง โครงการเราชนะ...

เราชนะ โครงการแจกเงินเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ล่าสุดจากรัฐบาล

เราชนะ โครงการแจกเงินเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ล่าสุดจากรัฐบาล โดยจะแจกเงินคนละ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน...

ลงทะเบียนเที่ยวปันสุข รายละเอียดของ 3 โครงการและ ใครมีสิทธิ์ในโครงการไหนบ้าง?

โครงการใหม่กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ภาครัฐได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมาให้เริ่มดำเนินการโดยใช้งบประมาณ 22,400 ล้านบาท เพื่อสร้างให้เกิดการหมุนเวียนเงิน...

JOB