LATEST IN โลกธุรกิจ

ความท้าทายในโลกธุรกิจเมื่อคำว่า Disruption กำลังโจมตี จากมุมมองของ ‘ธีรนันท์ ศรีหงส์’

ตอนนี้ที่ทำหลักๆ คือเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรใหญ่ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารด้านนวัตกรรม การหาแนวทางใหม่ๆในการทำธุรกิจ โดยเป็นการเข้าไป Explore โอกาสในด้านอื่นๆ การเข้าไปบุกเบิกสิ...

JOB