Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN 3 Family

สำนักงาน กสทช. คืนเงินเยียวยาช่อง 3 SD และช่อง 3 FAMILY จำนวน 820.23 ล้านบาท

สำนักงาน กสทช. ได้จ่ายเงินค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแก่บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด จำนวน 2 ช่อง ได้แก่ ช่อง 3 SD แ...