Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN AI Hallucinations

AI ใครว่าถูกเสมอ : รู้จัก ‘เอไอ หลอน’ ภัยใหม่ที่มนุษย์ยังไม่รู้ทัน

แชทบอท Bard ของ Google เคยบอกว่ากล้องเจมส์เว็บบ์ถ่ายรูปดาวนอกระบบสุริยะได้เป็นครั้งแรก ทั้งๆที่ไม่จริง นี่คือตัวอย่างอาการ 'หลอน' ของปัญญาประดิษฐ์ คือ สถานการณ์ที่ AI สร้างผลลัพธ...