Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Alef Aeronautic

รู้จัก Alef Aeronautic สตาร์ทอัพผลิตรถ EV บินได้ รับรองโดย FAA ของสหรัฐฯ

Alef Aeronautic บริษัทสตาร์ทอัพผู้ผลิตรถยนต์ Model A ซึ่งเป็นรถยนต์ EV บินได้คันแรกที่ ได้รับการรับรองจาก หน่วยการการบินพลเรือนของสหรัฐ และจะใช้งานจริงบนน่านฟ้าสหรัฐภายในปี 2025...