Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN alibaba express

คุณนุชนาถ ฉางเข้าชัย CEO Durian Shack Siam เปิดเส้นทางความสำเร็จ จากผู้ค้าปลีกสู่ผู้ส่งออก ราชาแห่งผลไม้ ในตลาดโลก

คุณนุชนาถ ฉางเข้าชัย CEO ของ Durian Shack Siam นักธุรกิจหญิงผู้เปิดเส้นทางความสำเร็จ จากผู้ค้าปลีกสู่ผู้ส่งออก 'ราชาแห่งผลไม้' ในตลาดโลก ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ B2B อย่าง Alibaba....