Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Alternative Data

ธปท. เตรียมเปิดทาง Alternative Data สามารถใช้กู้สินเชื่อได้พร้อมหนุน Digital Lending ในไตรมาส 3

ภาครัฐหันมาให้ความสนใจกับการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่งในไตรมาสที่ 3 ธปท.จะออกกรอบอนุญาตในการทำธุรกิจสินเชื่อดิจิทัล หรือ Digital Lending โดยเปิดโอกาสให้ลูกหนี...

JOB