LATEST IN AntFinancial

สะเทือนวงการการเงินอีกครั้งเมื่อ Ant Financial แห่งอาณาจักร Alibaba เตรียมซื้อธุรกิจโอนเงินของสหรัฐฯ MoneyGram

ดีลนี้ดูจะสะเทือนวงการการเงินการธนาคารอีกครั้ง เมื่อ Ant Financial ซึ่งเป็น Digital Payment ของ Alibaba กำลังจะเข้าซื้อธุรกิจด้านการโอนเงินของสหรัฐฯ MoneyGram ด้วยมูลค่า 880 ล้านเห...

JOB