Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN bank 2.0

อนาคตของโลกการเงินจากมุมมองของ Brett King

การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกรรมการเงินออนไลน์ที่ได้รับแรงส่งจากโทรศัพท์มือถืออย่างสมาร์ทโฟน ได้ทำให้การดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะความต้อง...