Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Banpu NEXT e-Ferry

เปิดตัว Banpu NEXT e-Ferry เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำแรกของไทย มิติใหม่การท่องเที่ยวสีเขียว

Banpu NEXT และ “ภูเก็ต พัชทรี ทัวร์” เดินหน้านำเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำแรกของไทย ‘Banpu NEXT e-Ferry’ พร้อมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวสีเขียว ในเส้นทางภูเก็ต-พังงา...