Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN BJJ

SCBX ลงทุนเชิงกลยุทธ์ทางอ้อมในธนาคารอินโดฯ Jasa Jakarta (BJJ) มูลค่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผ่าน WeLab Sky Limited

SCBX Group ประกาศร่วมลงทุนเชิงกลยุทธ์ทางอ้อมในธนาคาร Jasa Jakarta (BJJ) ธนาคารพาณิชย์ในประเทศอินโดนีเซีย มูลค่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผ่าน WeLab Sky Limited ตอกย้ำวิสัยทัศน์มุ่งสู่กล...