Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Brainworks

Dassault Systeme โชว์ SOLIDWORKS 3D Solution ใหม่พร้อม Use Case จากนักพัฒนาและวิศวกรชาวไทย

Dassault Systeme บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติฝรั่งเศสโชวนวัตกรรมด้านการออกแบบอุตสาหกรรมแบบ 3D อย่างเป็นทางการในประเทศไทย พร้อมนำผู้ใช้งานจริงประกอบด้วยภาคธุรกิจและภาคการศึกษามานำเสนอผลกา...