Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Centralized Exchange

การล่มสลายของ FTX ทำให้ Centralized สั่นคลอน หรืออาจเป็นเวลาของ Decentralized ?

นักลงทุนก็ต้องมี Centralized Exchange เป็นตัวเลือกในลิสต์ลำดับแรก เหตุการณ์ที่เกิดกับ FTX จะทำให้คนเริ่มตระหนักรู้ในเรื่องของการลดการพึ่งตัวกลางลง และมีความเป็นไปได้สูงว่าแพลตฟอร์ม...