Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN #china #fintech

รายงานและ Infographic นี้ ชี้ว่า "จีน" ได้ก้าวเป็นผู้นำ Fintech ของโลก

จีนได้กระโดดข้ามเมืองผู้นำอย่าง London, New York และ Silicon Valley และกลายเป็น "ศูนย์กลางของนวัตกรรม Fintech ทั่วโลกและได้รับการยอมรับอย่างไม่ต้องสงสัย" ตามรายงานโดยธนาคาร EY และ ...