Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Cloud Smart Analytics

Cloud Smart Analytics สำคัญอย่างไรต่อการทำ Business Transformation ขององค์กร

ในยุคเทคโนโลยีที่กล่าวได้ว่า Data คือ น้ำมันดิบ ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต และ Data Analytic ก็เปรียบเป็นกระบวนการกลั่นน้ำมันเพื่อนำไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ...