Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN CNS

Krungsri ทุ่มงบ 5.5 พันลบ. เข้าซื้อ บล.โนมูระ พัฒนสิน บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของไทย

Krungsri ทุ่มงบ 5.5 พันลบ. เข้าซื้อ บล.โนมูระ พัฒนสิน บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของไทย โดยการซื้อหุ้นในอัตรา 99.1% และรับซื้อหุ้นของ CNS ในอัตรา 0.9% ที่เหลือจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ CN...