Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Consortium

เริ่มแล้ว Consortium ด้าน Blockchain เพื่อกลุ่มธุรกิจ Mobile Operator พร้อมกรณีศึกษาการใช้งาน

เป็นอีกหนึ่ง Consortium ด้าน Blockchain แต่คราวนี้ไม่ใช่เป็นกลุ่มของสายการเงินการธนาคาร แต่เป็นฟากธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมบ้าง ในโลกเทคโนโลยีสื่อสารนั้น ที่จริงแล้วประกอบด้วยหลายส่วน...

JOB