Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Crowdsourcing Robo-advisor

FINNOMENA ดึง 6 กูรูด้านการเงิน จัดพอร์ตโชว์ให้ลูกค้าสามารถลงทุนตามได้ ครั้งแรกในไทย

ฟินโนมีนา (FINNOMENA, www.finnomena.com) Startup ชั้นนำของประเทศไทยเล็งเห็นปัญหาของการที่นักลงทุนที่ “ลงทุนโดยใช้หู” มักฟังคำแนะนำจากเพื่อนในการลงทุนแทนที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จึงไ...